FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Procedura recenzowania

Opis procedury

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki
 
Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process)
 
Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia

Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”
 
Recenzję należy przesłać na adres: prace.geograficzne@uj.edu.pl.