FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 26 (2019) Następne

Data wydania: 09.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Paweł Czarnecki

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 291 - 301

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.020.10910
Czytaj więcej Następne

Justyna Czerniak-Swędzioł, Błażej Mądrzycki

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 303 - 316

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.021.10911
Czytaj więcej Następne

Magdalena Półtorak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 317 - 339

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.022.10912
Czytaj więcej Następne

Tomasz Duraj

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 341 - 366

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.023.10913
Czytaj więcej Następne

Dominika Dörre-Kolasa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 367 - 388

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.024.10914
Czytaj więcej Następne

Magdalena Rycak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 389 - 401

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.019.10909
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 403 - 408

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.025.10915
Czytaj więcej Następne

Żaneta Grygiel-Kaleta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 4, Volume 26 (2019), s. 409 - 416

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.026.10916
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: pracodawca pośredni, przedsiębiorstwa wielonarodowe, Jan Paweł II / indirect employer, multinational enterprises, John Paul II, oczekiwania społeczne, badania empiryczne, funkcja ochronna, odpowiedzialność materialna pracownika, zmiany Kodeksu pracy, minimalne wynagrodzenie za pracę, urlopy rodzicielskie / social expectations, empirical research, protective function, employees material liability, amendments to the Labor Code, minimum remuneration for work, parental leaves, prawo równościowe UE, dyrektywa work-life balance, zatrudnienie, równość płci / EU gender equality law, Work-Life Balance Directive, employment, gender equality, uprawnienia rodzicielskie, samozatrudnienie, prawo pracy, zasiłek macierzyński, ubezpieczenie chorobowe / parental rights, self-employment, labor law, maternity allowance, sickness insurance, RODO, zbiorowe prawo zatrudnienia, administrator danych osobowych, związek zawodowy / GDPR, collective employment law, data controller, trade union, obowiązek trzeźwości w pracy, prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników, obowiązek dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy / obligation to be sober in the workplace, preventive sobriety tests on employees, obligation t, świadectwo pracy, sąd pracy, zawartość świadectwa pracy / work certificate, labour court, contents of a work certificate, pracodawca, odpowiedzialność karna, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy, prawo karne / employer, criminal responsibility, work safety regulations, labor law, criminal law