FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 24 (2017) Następne

Data wydania: 26.10.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Jan Piątkowski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 24 Zeszyt 1, Volume 24 (2017), s. 1 - 16

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.001.7307
Czytaj więcej Następne

Aneta Tyc

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 24 Zeszyt 1, Volume 24 (2017), s. 17 - 31

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.002.7308
Czytaj więcej Następne

Piotr Prusinowski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 24 Zeszyt 1, Volume 24 (2017), s. 51 - 60

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.004.7310
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Kodeks pracy, projekt nowego kodeksu pracy, modele zatrudniania pracowników. pragmatyki pracownicze, zatrudnienie niepracownicze, zasady techniki prawodawczej ; the Labour Code;  a draft of the new Labour Code,   models of employing employees, special labour regulations, employment of salaried workers, the principles of legislative technique, gospodarka na żądanie, niepewność pracy, status pracowników na żądanie, ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., gig economy, on-demand economy, “cybertariat”, precariousness of work, the status of ondemand workers, the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 ; rynek umów krótkoterminowych, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, umowa na czas określony, roszczenia, charakter prawny odszkodowania, postulaty zmian ; termination, dissolution, fixed-term employment contract, claims, legal character of compensation, recommendations for future regulations, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, proces decyzyjny, wzorce interpretacyjne ; termination of the of the contract of employment, dissolution of the of the contract of employment, decision – making process, interpretative patterns, społeczna ochrona zatrudnienia, zwolnienia grupowe, dyrektywa 98/59/WE, powiatowy urząd pracy, zawiadomienie o zwolnieniu grupowym ; social protection of employment, collective redundancies, Directive 98/59/EC, district labour offi ce, notifi cation of collective redundancies, work contract, emoplyment contract for a specifi ed period of time, termination of the employment contract, causality of termination of employment contract for a specifi ed period of time, the protection of the stability of the employment relationship ; umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, kauzalność wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, ochrona stabilności stosunku pracy