FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Opis, misja i cele czasopisma

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.


Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.


Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.


Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy. Jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH Plus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus International, Biblioteka Nauki, Arianta, BASE, Google Scholar, MIAR, Most Wiedzy, Sherpa/Romeo, WorldCat, ZDB.


W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 70 punktów (poz. 27982)

Misja i cele

Czasopismo skierowane jest do naukowców specjalizujących się w prawie pracy i polityce społecznej, którzy są jednocześnie autorami opublikowanych badań. Niektóre artykuły mają wymiar praktyczny, stąd duże zainteresowanie wśród praktykujących prawników.


Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, tworzenie możliwości wymiany doświadczeń naukowych i napływu  nowych pomysłów i koncepcji w obszarze objętym tematami omawianymi w kwartalniku. W szczególności misją czasopisma jest stworzenie miejsca do wymiany idei dla naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.


Czasopismo publikuje artykuły o prawie polskim, prawie innych krajów oraz międzynarodowych standardach prawa pracy. Z tego powodu oprócz artykułów polskich badaczy czasopismo zawiera także artykuły badaczy z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.