FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 27 (2020) Następne

Data wydania: 06.03.2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Anna Musiała

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 1, Volume 27 (2020), s. 1 - 9

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.001.11717
Czytaj więcej Następne

Jan Piątkowski, Beata Rutkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 1, Volume 27 (2020), s. 11 - 22

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.002.11718
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 1, Volume 27 (2020), s. 23 - 27

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.003.11719
Czytaj więcej Następne

Monika Latos-Miłkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 1, Volume 27 (2020), s. 29 - 39

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.004.11720
Czytaj więcej Następne

Izabela Florczak, Marta Otto

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 1, Volume 27 (2020), s. 41 - 52

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.005.11721
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: fundamental human rights of working man, labour law and human rights / podstawowe prawa pracowniczej, prawo pracy a prawa człowieka, company trade union organization, inter-company trade union organization, union monopoly, representation of people performing gainful employment, social dialogue, collective labour agreements, collective agreements, collective disputes / zakładowa organizacja związkowa, międzyzakładowa organizacja związkowa, monopol związku, przedstawicielstwo osób wykonujących pracę zarobkową, dialog społeczny, układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, spory zbiorowe, trade union, public services, Border Guard, Police, Prison Service / związek zawodowy, służby mundurowe, straż graniczna, policja, służba więzienna, intercompany trade union, representativeness, obligation to inform, number of members, special protection, activist of the intercompany trade union, amendment of Trade Union Act / międzyzakładowa organizacja związkowa, reprezentatywność, obowiązek informacyjny, szczególna ochrona, działacz międzyzakładowej organizacji związkowej, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, migrants, Polish labour market, employment in the pork meat value chain, case study / migranci, rynek pracy w Polsce, zatrudnienie w łańcuchu produkcji mięsa wieprzowego, studium przypadku, The European Social Charter, EU Charter of Fundamental Rights, European Pillar of Social Rights, strike, lockout, workers’ representative / Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych UE, Europejski Filar Praw Społecznych, strajk, lokaut, reprezentacja pracowników