FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Instrukcje dla Autorów

Zgłaszanie tekstów

Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kppips@uj.edu.pl

Autorów prosimy również o podanie numeru telefonu oraz adresu, na który wydawca ma przesłać egzemplarz autorski.

Zasady kwalifikowania publikacji

 1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

 2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

 3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:
  • wypowiadają się w zakresie: zgodności treści z tytułem, wyczerpania tematu, oceny wniosków, zakresu wykorzystanych materiałów,
  • oceniają stronę językową tekstu,
  • dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

Pozostałe informacje dla Autorów

Teksty zgłaszane do czasopisma powinny być napisane w języku polskim lub jednym z języków konferencyjnych. Teksty niezamawiane przez Redakcję nie są zwracane.


Preferowana długość tekstu to 20 tys. znaków.


Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim, ok. 400 znaków.


Jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa i który pod względem jakości nadaje się do druku.


Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” na adres kppips@uj.edu.pl. Autorów prosimy również o podanie numeru telefonu oraz adresu, na który wydawca ma przesłać egzemplarz autorski.


UWAGA
: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest dołączenie drugiej, zanonimizowanej kopii zgłaszanego tekstu (pozbawionej danych osobowych, danych kontaktowych - zarówno w tekście jak i metadanych).


Do tekstu powinna zostać dołączona w osobnym pliku bibliografia (sposób przygotowania bibliografii podany jest poniżej)

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania tekstu

Tekst główny

 • Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 2.
 • Objętość - 0,5-3 arkuszy wydawniczych ( 1 ark. 40 tys. znaków)
 • Podanie pełnego imienia i nazwiska osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy.
 • Nazwy publikacji kursywą.
 • Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji kursywą.
 • Cytaty o objętości do trzech linijek w cudzysłowie.
 • Cytaty o objętości powyżej trzech linijek wyróżnione, wielkość czcionki 10.
 • Przypis stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.
 • Należy używać nawiasów graniastych […].

 

Skróty

 • Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo w pierwszym przypisie.

 

Przypisy

 • Czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

 

Bibliografia

 • Książki, monografie
  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony [np. J. Kowalski, Historia, Warszawa 2001, s. 56–58];

 • Prace zbiorowe:
  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony
  [np. A. Kowalska, Historia [w:] Nauka, red. K. Nowak, Wrocław 2005, s. 45–48];

 • Czasopisma:
  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + miejsce i data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.] + strony
  [np: A. Kowalska, Historia, "Prace Historyczne" (Kraków) 2005, nr 1, s. 42–56];

 • Dokumenty archiwalne:
  nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu
  [np. AAN, MSZ 9654, nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)];

 • Materiały internetowe:
  tytuł strony + adres strony + data dostępu;

 • Cytacja skrócona (publikacji cytowanej już wcześniej):
  A. Kowalska, op.cit., s. 45 w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: A. Kowalska, Historia, s. 45 w przypadku powtórzenia tego samego źródła: ibidem, s. 45.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.