FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Procedura recenzowania

Zasady procesu recenzji

Kolegium redakcyjne dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych artykułów. W szczególności sprawdza się, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma (patrz zakładka: Misja i cele czasopisma). Następnie, w przypadku pozytywnej oceny, sprawdza się, czy zachodzi pełna zgodność formatowania tekstu z regułami przyjętymi w czasopiśmie (patrz zakładka: Wskazówki dla Autorów,


Następnie Kolegium tematyczne wyznacza dwóch recenzentów dla każdego artykułu.


Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedury recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).


W pozostałych przypadkach recenzent ma obowiązek podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Przez konflikt interesów przyjmuje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.


Recenzenci otrzymują od kolegium Redakcyjnego anonimowy tekst artykułu oraz dostępny na stronie formularz recenzyjny czasopisma. Raz w roku redakcja, dopełniając obowiązku wynikającego z przepisów prawa, publikuje na stronie internetowej listę recenzentów. Redakcja nie ujawnia natomiast nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Na wniosek autora redakcja umożliwia mu zapoznanie się z jej treścią.


Formularz recenzyjny oprócz gotowych pytań, na podstawie których recenzenci przyznają artykułowi stosowną liczbę punktów w skali 1-5, zawiera również miejsce na opis i podsumowanie, w którym recenzenci zobowiązani sią jednoznacznie wyrazić swoją rekomendację odnośnie do publikacji artykułu lub jego odrzucenia. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.


Na podstawie opinii Recenzentów artykuł może zostać: a) zaakceptowany do druku bez zmian; b) warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać Autor lub c) odrzucony.


Kolegium Redakcyjne odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy: a) treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (patrz zakładka: Misja i cele czasopisma); b) Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu; c) tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka: Etyka wydawnicza i oświadczenie w sprawie błędów w praktyce wydawniczej, rozdz. „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej”); d) Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez zespół redakcyjny.


Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i zespół redakcyjny, zespół redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora (lub Współautora, z którym ma być prowadzona korespondencja).


Artykuł po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty i ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie przeprowadzonej przez współpracującego z Redakcją redaktora językowego tekst przekazywany jest autorowi do akceptacji.


W przypadku jednej pozytywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do trzeciego recenzenta decyduje Kolegium Redakcyjne. Uzyskanie dwóch negatywnych recenzji wyklucza możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie.