FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 28 (2021) Następne

Data wydania: 19.11.2021

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Elżbieta Ura

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 243 - 267

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.021.14263
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 269 - 291

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.022.14264
Czytaj więcej Następne

Dominika Dörre-Kolasa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 293 - 303

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.023.14265
Czytaj więcej Następne

Kinga Moras-Olaś

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 305 - 323

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.024.14266
Czytaj więcej Następne

Mariusz Lekston

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 325 - 335

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.025.14267
Czytaj więcej Następne

Magdalena Paluszkiewicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 337 - 354

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.026.14268
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Moras

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 4, Volume 28 (2021), s. 373 - 388

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.028.14270
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: reforma, administracja celno-skarbowa, stosunki służbowe funkcjonariuszy; reform, customs and tax administration, official relations of officers, prawo do strajku, strajk polityczny, prawo międzynarodowe, prawo unijne, międzynarodowa organizacja pracy; right to strike, political strike, international law, EU law, international labour organisation, zakładowa organizacja związkowa, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywność, liczebność, wniosek o ustalenie liczebności, utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej, związki zawodowe, weryfikacja liczebności zakładowej organizacji związkowej, odzyskanie uprawnień organizacji zakładowej; company trade union organization, powers of company trade union organization, representativeness, numerical strength, request for determination of numerical strength, loss of powers of company trade union organization, trade unions, verification of numerical strength of company trade union organization, recovery of the rights of a trade union organization, prawo do bycia offline, prawo do odłączenia, praca zdalna; right to be offline, right to disconnect, remote work, szkoła wyższa, nauczyciel akademicki, czas pracy, zadaniowy czas pracy, dydaktyka, autonomiczny charakter stosunku pracy; institution of higher education, academic teacher, working time, task-based working time, didactics, autonomous character of employment relationship, zasiłek dla bezrobotnych, funkcjonariusze, żołnierze, okres zasiłkowy, staż warunkujący nabycie zasiłku dla bezrobotnych, okresy karencji; unemployment benefit, officer of the uniformed service, soldier, benefit period, service qualifying for unemployment benefit, withdrawal periods, umowa o dzieło, ubezpieczenia społeczne, Konstytucja; contract of specific work, social security, Constitution, public contracts, employment relationship, protective function of the labour law, contracting authority, economic operator, socially responsible public procurement; umowy o zamówienie publiczne, stosunek pracy, funkcja ochronna prawa pracy, zamawiający, wykonawca, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne