FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 30 (2023) Następne

Data wydania: 2023

Opis
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
 
Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Daniel Eryk Lach

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 283 - 294

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.022.18494
Czytaj więcej Następne

Michał Barański, Katarzyna Jaworska, Anna Piszczek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 295 - 308

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.023.18495
Czytaj więcej Następne

Marcin Wujczyk

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 309 - 322

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.024.18496
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 323 - 328

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.025.18497
Czytaj więcej Następne

Wioletta Witoszko

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 329 - 338

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.026.18498
Czytaj więcej Następne

Izabela Florczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 339 - 349

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.027.18499
Czytaj więcej Następne

Justyna Czerniak-Swędzioł

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 351 - 362

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.028.18500
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Walczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 363 - 372

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.029.18501
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Małysa-Sulińska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 373 - 386

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.030.18502
Czytaj więcej Następne

Magdalena Paluszkiewicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 387 - 403

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.031.18503
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: dependent people, mistreatment, victimization, social law, osoby niesamodzielne, złe traktowanie, wiktymizacja, prawo socjalne, climate change, obligations of the employee and the employer, rules of social coexistence, personal rights of the employee, good of the workplace, zmiany klimatu, obowiązki pracownika i pracodawcy, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste pracownika, dobro zakładu pracy, dialog społeczny, Europejska Karta Społeczna, konsultacje, social dialogue, European Social Charter, consultation, remote work, types of remote work, scope of remote work, amendment to the Labour Code, praca zdalna, rodzaje pracy zdalnej, zakres przedmiotowy pracy zdalnej, nowelizacja Kodeksu pracy, remote service, officer, servant relationship, służba zdalna, funkcjonariusz, stosunek służbowy, employment of foreigners, migration policy, labour migration, foreigners, zatrudnianie cudzoziemców, polityka migracyjna, migracje zarobkowe, cudzoziemcy, siła wyższa, zwolnienie od pracy, usprawiedliwienie nieobecności, pilne sprawy rodzinne, force majeure, leave of absence, excused absence, urgent family matters, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, związki zawodowe, układ zbiorowy pracy, regulamin, soft law, employee, employer, trade unions, collective labour agreement, regulation, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, opiekun osoby z niepełnosprawnością, świadczenia opiekuńcze, nursing benefit, support benefit, carer’s allowance, special care allowance, carer of a person with a disability, care benefits, niepełnosprawność, racjonalne usprawnienie, proporcjonalność obciążenia, równe traktowanie, dyskryminacja, disability, reasonable accommodation, proportionality of the burden, equal treatment, discrimination