FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2022 Następne

Data wydania: 12.2022

Opis

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Materialne prawo administracyjne

Franciszek Nowak

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), 2022, s. 184 - 205

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.010.16786
Czytaj więcej Następne

Zarządzanie w administracji publicznej

Marek Żukowski

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), 2022, s. 484 - 503

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.025.16801
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: gmina, partycypacja, samorzad terytorialny, młodziezowe rady gminy, aktywne obywatelstwo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, COVID-19, źródła prawa, obostrzenia, stan wyjątkowy, Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, substancje chemiczne, bezpieczeństwo chemiczne, Europejska Agencja Chemikaliów, Dobra Praktyka Laboratoryjna, aksjologia, czas, czas w prawie administracyjnym, urząd gminy, wójt, kompetencje wojewody, postulaty de lege ferenda, pomoc obywatelom Ukrainy, wojna w Ukrainie, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, korporacje zawodowe, aptekarze, samorząd w konstytucjach, informacja i komunikacja, kontrola zarządcza, partycypacja, jednostki samorządu terytorialnego, sektor finansów publicznych, funkcja kontrolna, kontrola parlamentarna rządu, Mała konstytucja z 1919 r., Konstytucja marcowa z 1921 r., Konstytucja kwietniowa z 1935 r., prawo pozytywne, prawo zwyczajowe, zwyczaj parlamentarny, praktyka parlamentarna, narzędzia (środki) kontroli rządu, exposé premiera, wotum zaufania, wotum nieufności, interpelacje, absolutorium, komisje śledcze, rezolucje parlamentarne, kontrola ustawodawstwa dekretowego, zapytania parlamentarne, wysłuchanie ministra, kontrola długów państwa, odpowiedzialność polityczna rządu, odpowiedzialność parlamentarna rządu, odpowiedzialność konstytucyjna rządu, budżet obywatelski, rewitalizacja, partycypacja, rewitalizacja obszarów miejskich, polityka samorządowa, zrównoważony rozwój, globalne ocieplenie, środowisko, granice pla- netarne, limitująca funkcja, rozdzielenie rodziny, łączenie rodzin, uchodźcy, imigranci, dzieci, własność, kształtowanie prawa własności, wywłaszczenie, odszkodowanie, zakres sądowej kontroli, dochodzenia, środki, procedury, reforma sektora bezpieczeństwa, prawa człowieka, TSUE, orzecznictwo, ustawodawstwo karne, postępowanie karne, doręczenia elektroniczne, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, postępowanie administracyjne, prawo do prywatności, drony, bezzałogowe statki powietrzne, dane osobowe, Karta praw podstawowych UE, demokracja, prawa podstawowe, strefa euro, Europejski Bank Centralny, legitymizacja, praworządność, legalizm, prawo Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości, demokracja, Unia Europejska, odpowiedzialność demokratyczna, konstytucyjny standard demokracji, niezależność sądów, zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, spór o prymat, deklaracja nr 17, sądy konstytucyjne, Trybunał Konstytucyjny, niezależność sądów, niezawisłość sędziowska, prawa człowieka, ideologia, utopia, strategie dyskursywne, ochrona praw podstawowych, kryzys demokracji, multicentryczność współczesnych sytemów prawa, europejska integracja, pandemia COVID-19, zagrożenie korupcją, dyplomacja ekonomiczna, zmiana wł dzy gospodarczej, bezpieczeństwo energetyczne, sankcje gospodarcze, prawa człowieka, demokracja, Indeks Demokracji, Indeks Równości Płci, społeczeństwo obywatelskie, Unia Europejska, administracja, kierownictwo, menedżerowie