FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2018 Następne

Data wydania: 29.10.2018

Licencja: Żadna

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: sekretarz gminy, urząd gminy, organ wykonawczy, gmina, jednostka samorządu terytorialnego, cło, opłaty o równoważnym cłom skutku, organ celny, unia celna, prawo UE, nadrzędność Konstytucji, podległość sędziów Konstytucji i ustawom, prounijna wykładnia, kontrola konstytucyjności, delikt konstytucyjny, sztuczne warunki, dotacje unijne, wyłudzenia funduszy unijnych, agencja płatnicza, ARiMR, podatek od towarów i usług, zasada neutralności, odliczenie podatku, Trybunał Sprawiedliwości, Naczelny Sąd Administracyjny, harmonizacja, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, handel emisjami, odnawialne źródła energii, zasada nadrzędności prawa Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, źródła prawa, hierarchia źródeł prawa, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, europeizacja, modernizacja, administracja publiczna, fundusze UE, polityka spójnośc, prawa mniejszości w Albanii, perspektywa akcesji Albanii do UE, gminy mniejszościowe, pomoc społeczna, świadczenie z pomocy społecznej, godność, zasada pomocniczości, zasada sprawiedliwości społecznej, emerytura, zabezpieczenie społeczne, państwo, Słowacja, Czechy, kontrahent, należności, jakość zadłużenia, macierz, kierowca, samochód, środowisko, „całość w całości”, paradygmat bezpieczeństwa, myślenie w złożoności, otwartość, nieliniowość, samoorganizacja, wymiar ludzki, parametry zamówienia, krytyczna różnica/próg krytyczny, przedsiębiorczość społeczna, rozwój obszarów wiejskich, nowatorskie strategie, polityki upodmiotowienia, Grameen Bank, dane statystyczne dotyczące wyceny danych, zaawansowane procesy biznesowe, algorytmy komunikacji w biznesie, projekt scenariusza usługowego, służba cywilna, urzędnicy państwowi, dyskryminacja, zasady służby cywilnej, dostęp do służby cywilnej, ukraiński kodeks postępowania administracyjnego, prawo do apelacji, Najwyższy Sąd Administracyjny Ukrainy, ochrona własności przez administrację publiczną, administracja publiczna na Ukrainie, integracja europejska na Ukrainie, administracja publiczna na Ukrainie, praktyki w zakresie dobrego zarządzania i dobrej administracji, kształtowanie instytucji własności publicznej, ogólne prawo administracyjne