FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2016 Następne

Data wydania: 12.10.2016

Licencja: Żadna

Zawartość numeru

Helena Kolibová, Anna Václavíková

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), 2016, s. 535 - 545

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.16.030.5123
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: informacja publiczna, prawo do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, administracja samorządowa, public administration, offence, delict, responsibility, jurisdiction, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, organizacje pozarządowe, administracja publiczna, zlecanie zadań publicznych, konsultacje społeczne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, funkcjonariusze, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwość społeczna, równość, informacja publiczna, informacja prosta, informacja przetworzona, ograniczenie prawa do informacji publicznej, ważny interes publiczny., duty to give reasons, Europe, comparative perspective, transparency, accountability, technologie informatyczne, komunikacja elektroniczna, e-administracja, e-sądy, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna, podpis elektroniczny, strona internetowa, zamówienia publiczne, Konsolidacja, administracja podatkowa, administracja rządowa, służba cywilna, modernizacja, system wynagrodzeń, polityzacja, upartyjnienie, public administration, European Union, global governance, modernization, international law, pozwolenie zintegrowane, europeizacja, prawo emisyjne, ochrona przed zanieczyszczeniami, europeizacja, koordynacja, administracja publiczna, prawo Unii Europejskiej, polityka integracyjna, integracja, administracja publiczna, administracja celna, służba celna, polityka celna, Unia Europejska, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), Elektroniczne metody rozwiązywania sporów (ODR), spory konsumenckie, mediacje, arbitraż, pomoc finansowa, Unia Europejska, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze unijne, rozwój lokalny, opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, reforma systemu pomocy społecznej, civil society, public governance, political participation, democratization process, Slovak republic, governance, New Public Governance, interactive governance, the Pirates’ government in Mariánské Lázně, pillars of the Pirates’ governance programme, public administration, ethics, responsibility, accountability, administrators, public users, europeizacja, modernizacja, samorzad terytorialny, administracja publiczna, centralizacja, Grecki system administracyjny, korupcja, rozwój regionalny, administration, France, bureaucratie, État, réforme, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), the UNRRA’s administrative structure, humanitarian aid, korpus urzędniczy, kształcenie urzędników, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zdrowie publiczne, efektywność, Project improvement, bottom-down improvement approach, bottom-down methods, Economics of Moderation, administracja publiczna, innowacje społeczne, zmiana społeczna, zarządzanie publiczne, corporate philanthropy, forms of donations, donator motivation, areas of support, corporate social responsibility, stakeholders, tripleAbottom., heterodox economics, ownership, firm objectives, cooperatives, non-profits, zamówienia publiczne, efektywność zamówień, kryteria oceny ofert, społeczne zamówienia publiczne