FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2019 Następne

Data wydania: 12.2019

Opis

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: prawo do pochówku, nasciturus, prawa człowieka, dziecko martwo urodzone / right to burial, human rights, stillborn child, perpetual usufruct, district property, prawo, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, majątek gminy / real estate law, dostęp do zatrudnienia, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt i pracę / access to employment, foreigners, stay and work permit, samorząd lokalny, decentralizacja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia / local government, decentralisation, Belarus, Ukraine, Moldova, chancellery of the regional assembly, president of the regional assembly, marshal of the region, sejmik województwa, kancelaria sejmiku, przewodniczący sejmiku, marszałek województwa / regional assembly, international law, Court of Justice of the European Union, administrative courts, constitutional courts, European Court of Human Rights, International Court of Justice, litigation, public international law, private international law / prawo międzynarodowe, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądy administracyjne, trybunały konstytucyjne, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, spór sądowy, prawo międzynarodowe publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, e-democracy, accountability, participation, rallying communities, tools of e-governance and e-democracy, information and communication technologies, access to information / demokracja elektroniczna, rozliczalność, uczestnictwo, wspólnoty jednoczące, narzędzia e-administracji i e-demokracji, technologie teleinformatyczne, dostęp do informacji, europejski nakaz dochodzeniowy, postępowanie przygotowawcze, transgraniczne gromadzenie dowodów / European Investigation Order, preliminary proceedings, transborder collection of evidence, migration, gouvernance européenne, secteur associatif / migration, European governance, NGOs, sprawiedliwość proceduralna, postępowanie administracyjne Unii Europejskiej, ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym, zasady ogólne postępowania administracyjnego, skuteczność, efektywność, zorientowanie na służbę publiczną / procedural fairness, administrative procedure of European Union, protect of individual rights in administrative procedure, general principles of administrative procedure, efficiency, effectiveness, service orientation, public administration, convergence, good governance, decentralisation, administrative procedure / administracja publiczna, konwergencja, dobre rządzenie, decentralizacja, postępowanie administracyjne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego, swoboda przepływu osób, poświadczenie życia, elektroniczna wymiana informacji w zakresie zabezpieczenia społecznego (EESSI) / coordination of social security systems, social security system, freedom of movement, certificate of life, Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI, bezpieczeństwo informacji, dane osobowe, ochrona danych osobowych, samorząd terytorialny, RODO / information security, personal data, personal data protection, local government, GDPR, rząd, ustawy, polityka, migranci, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Polska / government, acts of law, politics, migrants, European Union, Visegrad Group, Poland, the elderly, international documents, social policy, UN, Council of Europe, EU / osoby starsze, dokumenty międzynarodowe, polityka społeczna, ONZ, Rada Europy, UE, conflict, decentralisation, mediation, resolution, rule of law, subsidiarity / spór, decentralizacja, mediacja, rozwiązywanie, praworządność, pomocniczość, reform of local government in Ukraine, united local communities in Ukraine, decentralisation / reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie, wspólnoty lokalne na Ukrainie, decentralizacja, corruption, political immunity, rule of law, post-Soviet / korupcja, immunitet polityczny, praworządność, postsowiecki, instytucja audytowa, fundusze unijne, zasady funkcjonowania / audit authority, EU funds, operational rules, tworzenie praw własności publicznej, interes publiczny, ukraiński system prawny / creation of public property rights, public interest, Ukrainian legal system