FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania w "Roczniku Administracji Publicznej'

 1. Artykuły nadesłane do redakcji Rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej oraz weryfikacji oryginalności. Autor informowany jest o wyniku oceny i weryfikacji i stosowanie do tego o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.

 2. Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów) pracy, tekst wysyłany jest do recenzji.

 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów.

 4. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:
  1. o dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian,
  2. o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu niewielkich zmian,
  3. o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu gruntownych poprawek,
  4. o odrzuceniu artykułu.

 5. Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości ( tzw. system double-blind review process).

 6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.

 7. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji - drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji Rocznika.

 8. Recenzje wykonywane są na określonym formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej Rocznika Administracji Publicznej.

 9. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

 10. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

 11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku Rocznik Administracji Publicznej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 12. Kryteria oceny publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma – zob. Formularz recenzyjny.