FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2021 Następne

Data wydania: 12.2021

Opis

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Administracyjne prawo materialne

Gabriela Hajduk

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), 2021, s. 7 - 24

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.001.14817
Czytaj więcej Następne

Administracyjne prawo proceduralne

Stanisław Biernat

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), 2021, s. 102 - 123

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.006.14822
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: transkrypcja aktu urodzenia, pary jednopłciowe, LGBT+, konstytucyjnoprawne unormowanie rodziny, Rzecznik Praw Obywatelskich; birth certificate transcription, same-sex couples, constitutional concept of family, Ombudsman, prawa pasażera lotniczego, COVID-19, polubowne dochodzenie roszczeń, prawa konsumenta, Unia Europejska; air passenger rights, COVID-19 pandemic, amicable investigation, consumer rights, European Union, prawa człowieka, Unia Europejska, prawa podstawowe, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ochrona prawna jednostki; human rights, European Union, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, legal protection of an individual, niska emisja, wydatki lokalne, ochrona powietrza i klimatu, transformacja energetyczna, gospodarka niskoemisyjna ; low emission, local expenses, air and climate protection, energy transformation, low-emission economy, proces ustawodawczy, projekt ustawy, parlament, inicjatywa, Ukraina; legislative process, draft law, parliament, initiative, Ukraine, sądy administracyjne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, procedura prejudycjalna, pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej; administrative courts, the Court of Justice of the European Union, the preliminary ruling procedure, the primacy of European Union law, pytania prejudycjalne, art. 267 TFUE, prawo do sądu, niezależność sądów, niezawisłość sędziowska; preliminary references, Art. 267 TFEU, right to a fair trial, judicial independence, system ochrony prawnej UE, dostęp do sądu, pytania prejudycjalne, ochrona środowiska naturalnego, prawa podstawowe ; EU system of legal protection, access to justice, preliminary rulings, environmental protection, fundamental rights, fundusze UE, nieprawidłowości w projektach UE, zwrot dofinansowania UE, korekty finansowe, orzeczenie prejudycjalne; EU funds, irregularities in EU projects, reimbursement of the EU grant, financial correction, preliminary ruling, odesłanie prejudycjalne, wielojęzyczność, prawo do jednojęzyczności, język prawny, wykładnia porównawcza; request for a preliminary ruling, multilingualism, right to unilingualism, legal language, comparative interpretation, ekshumacja, prawo do pochowania, strona postępowania administracyjnego, dysponowanie grobem; exhumation, right to burial, active card in administrative proceedings, possess the grave