FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Problematyka kompetencji wojewody w świetle specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wybrane aspekty

Data publikacji: 30.12.2022

Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), s. 76 - 87

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.005.16781

Autorzy

Katarzyna Krzywicka
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0003-1574-2325 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała ataku zbrojnego na terytorium Ukrainy, w wyniku czego doszło do wybuchu wojny i masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski. W związku z tym konieczne stało się ustawowe uregulowanie spraw dotyczących uchodźców. Dokonano tego w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wskazującej sposób świadczenia pomocy oraz postępowania w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy, których pobyt na mocy powyższej ustawy uznaje się za legalny. Szerokie kompetencje przyznane przez ustawę niektórym podmiotom państwowym mogą wzbudzać wątpliwości. W opracowaniu omówiono zadania i uprawnienia przyznane na podstawie powyższej ustawy wojewodzie, analizując ich zasięg oraz oceniając ich celowość i racjonalność. Artykuł kończą propozycje de lege ferenda, których wprowadzenie pozwoliłoby usprawnić wykonywanie zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przez wojewodę oraz rozwiać wątpliwości, jakie wzbudzają niektóre zapisy ustawy.


The issue of new competences of the voivode in the light of the special act on helping Ukrainian citizens. Selected aspects

On 24 February 2022. The Russian Federation launched an armed attack on the territory of Ukraine, resulting in an outbreak of war and a massive influx of Ukrainian citizens into Poland. Consequently, it became necessary to regulate refugee issues by law. This was done in the Law on Assistance to Citizens of Ukraine in Connection with the Armed Conflict on the Territory of that State, indicating the manner in which assistance is to be provided and the proceedings in cases concerning citizens of Ukraine whose stay is deemed legal under the above law. The broad powers granted by the Act to certain state entities may raise questions. The paper discusses the tasks and powers granted under the above Act to the provincial governor, analysing their scope and assessing their expediency and rationality. The article concludes with de lege ferenda proposals, the introduction of which would make it possible to improve the performance of tasks concerning the assistance of Ukrainian citizens by the provincial governor and to dispel doubts raised by certain provisions of the Act.

Keywords: powers of voivode, de lege ferenda proposals for a special law, aid to citizens of Ukraine, war in Ukraine, special law on aid to citizens of Ukraine

Bibliografia

Derewienko E., Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce?, 300gospodarka, https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (dostęp: 24.03.2022). Horbaczewski R., Samorządy to nie wojsko – nie chcą rozkazów od wojewodów, Prawo.pl,

https://www.prawo.pl/samorzad/polecenia-ustne-w-specustawie-o-pomocy-uchodzcom,513953.html (dostęp: 10.04.2022).

Kowlaczyk M., Pierwszy dzień wojny w Ukrainie. Co powinniśmy wiedzieć?, „Newsweek”, https://www.newsweek.pl/swiat/ukraina-rosja-wojna-co-sie-stalo-24-lutego/8ehyvne (dostęp: 24.03.2022).

Krupa-Dąbrowska R., Kancelaria Wardyński przygotowała poradnik dla uchodźców z Ukrainy, „Prawo.pl”, https://www.prawo.pl/biznes/zasady-wjazdu-obywateli-ukrainy-do-polski,513708.html (dostęp: 27.03.2022).

Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2013.

Wojewoda może zapewnić niezbędną pomoc obywatelom Ukrainy, Legalis administracja, https://gov.legalis.pl/wojewoda-moze-zapewnic-niezbedna-pomoc-obywatelom-ukrainy/ (dostęp: 10.04.2022).

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2022 r. poz. 530.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia za- kwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, Dz.U. poz. 605.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, Dz.U. poz. 654.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 7 marca 2022 druk sejmowy nr 2069, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2069 (dostęp: 24.03.2022).

Informacje

Informacje: Rocznik Administracji Publicznej, 2022, s. 76 - 87

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The issue of new competences of the voivode in the light of the special act on helping Ukrainian citizens. Selected aspects

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1574-2325

Katarzyna Krzywicka
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0003-1574-2325 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Publikacja: 30.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Krzywicka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 437

Liczba pobrań: 512