FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

System komunikacji zewnętrznej jako element kontroli zarządczej – partycypacja i komunikowanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Data publikacji: 30.12.2022

Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), s. 108 - 124

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.007.16783

Autorzy

Beata Tubek
Centrum Wsparcia Nauki, Uniwersytet Jagiellonski
https://orcid.org/0000-0003-3810-5732 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli jednego z elementów ramowych kontroli zarządczej – informacja i komunikacja, który stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania w sektorze publicznym. Procesy komunikowania się są ważnym elementem partycypacji, a co za tym idzie narzędzia komunikacji należą do instrumentów zarządzania publicznego o charakterze partycypacyjnym. W opracowaniu wykorzystano metody analizy aktów obowiązującego prawa, standardów, źródeł, dokumentów, zaleceń i wytycznych Ministra Finansów z obszaru wdrażania kontroli zarządczej, których wyniki są rezultatem zastosowania metod indukcji i dedukcji opisowej. Efektem pracy jest potwierdzenie użyteczności i ważnej funkcji, jaką pełni informacja i komunikacja, a także zaprezentowanie ich przepływu w systemie kontroli zarządczej jako istotnego elementu partycypacji społecznej w jednostkach sektora finansów publicznych.


The system of external communication as an element of management control – participation and communication in local government units

The aim of the article is to present the role of one of the elements of this framework management control „information and communication” which is the basis for participatory management in the public sector. Communication processes are an important and fundamental element of participation, and consequently, communication tools belong to participatory public management instruments. The study uses methods of analysis of acts of applicable law, standards, sources, documents, recommendations and guidelines of the Minister of Finance in the area of implementation of management control, the results of which are the outcomes of the use of methods of induction and descriptive deduction. The result is a confirmation of the usefulness and importance of „information and communication” and their flow in the management control system as an important element of social participation in public finance sector units.

Keywords: „information and communication”, management control, participation, local government units, public finance sector

Bibliografia

Bakalarski K., Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Warszawa 2014.

Bereza J., Bober J., Ćwiklicki M. et al., Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, M. Ćwiklicki (red.), Kraków 2015.

Borkowski J., Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Chmielnicki Z., Kuca P., Polak R., Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Rzeszów 2015.

Dobrowolski Z., Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Kraków 2017.

Dolnicki B., M. Mączyński, M. Małecka-Łyszczek, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.

Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w systemie sektora finansów publicznych – aktualne problemy „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 718, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” nr 53.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.

Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2013, https://www.coso.org/Shared%20Documents/Framework-Executive-Summary.pdf (dostęp: 2.11.2022).

Krasiński M., Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2014.

Małecka-Łyszczek M., Standardy kontroli zarządczej, Warszawa 2019.

Marchaj R., Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2014.

Mockler R.J., The Management Control Process, Englewood Clifs, N.J. 1994.

Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1999.

Pażewska E., Samorząd terytorialny wczoraj i dziś, Warszawa 2011.

Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, R. Brol, A. Raszkowski,

A. Sztando (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, Wrocław 2015.

Princ M., Responsywność prawa administracyjnego i administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017. Radziszewski M., Budżet obywatelki instrumentem rozwoju kapitału społecznego, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2016, nr 51.

Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.

Sikora R., Public relations w gminie [w:] Public relations w teorii i praktyce, B. Ociepka (red.), Wrocław 2003.

Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

Szostak P., Rajczyk R., Komunikowanie lokalne. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Katowice 2013.

Szpor A., Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), Warszawa 2012.

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2018. Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa 1960.

Wojtasik W., Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych [w:] Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Katowice 2010.

Akty prawne

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, Internal Control-Framwork, ExecutiveSummary, https://www.coso.org/Shared%20Documents/work-Executive-Summary.pdf

Informacje

Informacje: Rocznik Administracji Publicznej, 2022, s. 108 - 124

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The system of external communication as an element of management control – participation and communication in local government units

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3810-5732

Beata Tubek
Centrum Wsparcia Nauki, Uniwersytet Jagiellonski
https://orcid.org/0000-0003-3810-5732 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Centrum Wsparcia Nauki, Uniwersytet Jagiellonski

Publikacja: 30.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Beata Tubek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 501

Liczba pobrań: 563