FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Prezes Biura do Spraw Substancji Chemicznych

Data publikacji: 30.12.2022

Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), s. 40 - 54

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.003.16779

Autorzy

Piotr Dunaj
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest status prawny Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych. Prezes pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach substancji chemicznych i ich mieszanin. Jego funkcjonowanie uzasadnione jest zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie wiążą się z produkcją i obrotem substancjami chemicznymi. W artykule omówiono, na podstawie właściwych aktów prawnych, zadania Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych. Zdaniem autora zasadnicze znaczenie dla właściwego wykonywania tych zadań ma współpraca Prezesa z instytucjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Komisją Europejską oraz Europejską Agencją Chemikaliów. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie jednolitych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego w ramach Unii Europejskiej.


The President of the Bureau for Chemical Substances

The subject of the analysis in this article is the legal status of the President of the Bureau for Chemical Substances. The President acts as the central government administration body responsible for chemical substances and their mixtures. Its functioning is justified by the threats to human life and health as well as the natural environment, which are associated with the production and trade of chemical substances. The article discusses, on the basis of relevant legal acts, the tasks of the President of the Bureau for Chemical Substances. In the author’s opinion, cooperation with international institutions, especially the European Commission and the European Chemicals Agency, is essential for the proper performance of the tasks by the President of the Bureau for Chemical Substances. Thanks to it, it is possible to take uniform actions to ensure chemical security within the European Union.

Keywords: the President of the Bureau for Chemical Substances, chemical substances, chemical security, the European Chemicals Agency, Good Laboratory Practice

Bibliografia

Budzisz R., Podmioty administrujące ochroną zdrowia [w:] Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, R. Kubiak, L. Kubicki (red.), Warszawa 2018.

Dąbrowski M., Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa [w:] Administracja rządowa w Polsce, M. Chmaj (red.), Warszawa 2012.

Hołyst B., Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa 2014.

Kotowski W., Ważny A., Kurzępa B., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2022.

Leksykon terminów: bezpieczeństwo chemiczne, bezpieczeństwo żywności, J.K. Ludwicki (red.), Warszawa 2008.

Maliszewska-Mazur M., REACH – Ekologiczne kryteria i procedury oceny chemikaliów, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2010, nr 42.

Maruszkin R., Produkcja i sprzedaż chemikaliów zgodnie z REACH, LEX/el. 2021. Michalska-Warias A., Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2017.

Pabiś A., Bezpieczeństwo procesowe, cz. 1, Bezpieczeństwo chemiczne, Kraków 2018.

Paturej K., Bezpieczeństwo chemiczne w Unii Europejskiej [w:] Postęp w inżynierii bezpieczeństwa, K.A. Skibniewska, M. Lutostański (red.), Olsztyn 2015.

Rycerski W., Zoń R.S., Pach J., Zadania resortu ochrony zdrowia na czas kryzysu i wojny jako przyczynek do oceny obecnej gotowości obronnej III Rzeczypospolitej [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Toruń 2002.

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 334, https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=334 (dostęp: 20.07.2022).

Akty prawne

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzona w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., Dz.U. z 2009 r. poz. 76 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/9/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), Dz.Urz. UE L 50/28 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, Dz.Urz. UE L 47/1 ze zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi, Dz.Urz. UE L 22/1 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i_2000/21/WE, Dz.Urz. UE L 396/1 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.Urz. UE L 353/1 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Dz.Urz. UE L 201/60 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. poz. 276 ze zm.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. z 2021 r. poz. 1893 ze zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U. z 2022 r. poz. 1816.

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1337.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych, Dz.U. poz. 1046.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dz.U. poz. 1422.

Informacje

Informacje: Rocznik Administracji Publicznej, 2022, s. 40 - 54

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The President of the Bureau for Chemical Substances

Autorzy

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Publikacja: 30.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Dunaj (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 431

Liczba pobrań: 303