FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Młodzieżowa rada gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś

Data publikacji: 30.12.2022

Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), s. 9 - 24

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.001.16777

Autorzy

Anna Calik
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Z biegiem czasu pojawia się coraz więcej narzędzi zwiększających aktywność obywatelską młodych ludzi na poziomie lokalnym. Formą przejawu tego zjawiska są młodzieżowe rady gminy. W wyniku ich działań młodzi ludzie zyskują szansę na zdobycie doświad- czenia i zastanowienie się nad kształtem polityki samorządowej. W Polsce istnieje już ponad 400 młodzieżowych rad gmin, w których działają aktywni członkowie, chcący zyskać wpływ na lokalne otoczenie. Zauważalny jest ogromny potencjał zaangażowania, który – odpowiednio wykorzystany – może znacząco powiększyć udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych, a w dłuższej perspektywie przyczynić się do zwiększenia ich udziału w życiu politycznym.

W artykule przedstawiono funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin jako formy partycypacji młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś. Autorka skupia się na kilku zagadnieniach uporządkowanych według kluczowych pytań. Czy młodzi ludzie podzie- lają ideę partycypacji obywatelskiej i chcą brać udział w jej propagowaniu? W jakich obszarach młodzież poprzez rady wpływa na zmiany w swoim środowisku lokalnym i jakie są tego konsekwencje? Jednocześnie autorka stara się zweryfikować hipotezę ba- dawczą, w myśl której funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin – w tym Rady Gminy Wielka Wieś, przyczynia się do umacniania i upowszechniania wśród młodzieży idei partycypacji obywatelskiej. Młodzi ludzie, zyskując nawet marginalny wpływ na kształt regulacji na wczesnym etapie jej tworzenia, chętniej zaangażują się w jej wdrażanie później.

Rdzeniem metodycznym pracy jest analiza literatury przedmiotu, dobrych praktyk oraz cząstkowych wyników badań związanych z tematyką artykułu przeprowadzonych wśród radnych młodzieżowych rad gmin w Wielkiej Wsi.


Youth Municipal Council as a tool of civic participation of youth in the Wielka Wieś Commune

Over time, they are more and more tools emerging to increase civic participation of young people at the local level. A form of manifestation of a given phenomenon are the Youth Municipal Council. As a result of their activities, young people stand a chance to gain valuable experience and consider the shape of local government policy. In Poland, there are already over 400 Youth Municipal Councils in which there are active members who want to make a real contribution and influence the local environment. There is a noticeable great potential for youth involvement, which, if properly used, can significantly increase the participation of young people in decision-making processes and, in the longer term, contribute to increased participation in political life.

This article will present the example of the Youth Municipal Councils as a form of youth participation on the example of the Wielka Wieś Commune. The article focuses on several issues. Do young people share the idea of civic participation and want to take part in promoting it, and in what areas does the youth, through Youth Councils, influence changes in their local environment and what are the consequences of this? At the same time, it tries to verify the research hypothesis that the functioning of the Youth Municipal Councils – including the Wielka Wieś Commune, contributes to the strengthening and dissemination of the idea of civic participation among young people. Young people, gain- ing even marginal influence on the shape of the regulation at an early stage of its creation, will be more likely to become involved in its implementation later. The methodological core of the work is the analysis of the literature on the subject, good practices and partial research results related to the subject of the article among councilors from the Youth Municipal Councils in Wielka Wieś.

Keywords: commune, participation, local self-government, Youth Municipal Councils, active citizenship

Bibliografia

Arnstein S.R., A Ladder of Citizen Participation, „Journal of the American Institute of Planners” 1969, vol. 35 (4).

Augustyniak M., Młodzieżowa rada gminy/powiatu i młodzieżowy sejmik województwa w świetle nowych regulacji prawnych, „Opinie i komentarze FRDL” 2021, nr 23.

Chodasz A., Cykowski P., Partycypacja młodzieży, http://www.dobrezycie.org/publikacje/partycypacja-mlodziezy#bookmark5 (dostęp: 24.03.2021).

Erbel J., Sadura P., Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012. Fundacja Civis Polonus, Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin, Warszawa 2012.

Jeżowski M., Wstęp [w:] Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki, t. 1, Warszawa 2019.

Karpowicz E., Aktywność społeczna młodzieży [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Warszawa 2009.

Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, A. Olech (red.), Warszawa 2011.

Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa 2010.

Mariański J., Postawy prospołeczne i egoistyczne w społeczeństwie polskim w świetle badań socjologicznych, „Collectanea Theologica” 2018, t. 55 (1).

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, Standardy funkcjonowania w_Polsce młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu, http://urzad.targowek.waw.pl/page/data/other/standardy-mrd.pdf (dostep: 12.01.2021).

Podgórska-Rykała J., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument uspołecznienia samorządowego procesu prawotwórczego, Warszawa 2021.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, O młodzieżowych Radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, Warszawa 2018.

Szlenk-Dziubek D., Miśkowiec M., Dobosz-Mucha A. et al., Przestrzeń do dialogu: praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2018.

Wójcicki M., Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2013, nr 24.

Wywiad z Joanna Patej – opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy w latach 2016–2019 (wywiad przeprowadziła A. Calik), Szyce, 26 lutego 2021 r.

Akty prawne i dokumenty

Ustawa z dnia 8_marca 1990_r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z_2022_r. poz. 559 ze zm.

Ustawa z dnia 20_kwietnia 2021_r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. poz. 1038.

Ustawa z dnia 24_kwietnia 2003_r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z_2022_r. poz. 1327 ze zm.

Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003, https://rm.coe.int/16807038eb (dostęp: 27.10.2022).

Informacje

Informacje: Rocznik Administracji Publicznej, 2022, s. 9 - 24

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Youth Municipal Council as a tool of civic participation of youth in the Wielka Wies Commune

Autorzy

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 30.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Calik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 498

Liczba pobrań: 715