FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Informacje dla autorów

Wytyczne redakcyjne

 1. Artykuły nadsyłane do czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG powinny być napisane zwięźle, syntetycznie i przygotowane w edytorze tekstów MS Word.

 2. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczne, projektowe i empiryczne, które są oryginalnymi, autorskimi, wcześniej nigdzie niepublikowanymi pracami.

 3. Do czasopisma można kierować artykuły, notatki, sprawozdani i recenzje. Akceptowane są artykuły do 8000 wyrazów (wraz ze spisem bibliograficznym, ewentualnymi przypisami, streszczeniem, słowami kluczowymi, rycinami i tabelami), notatki, recenzje i sprawozdania do 1200 wyrazów.

 4. Autorzy nadsyłający teksty w języku angielskim proszeni są o uprzednią weryfikację tekstów przez korektora (native speaker).

 5. Redakcja przyjmuje teksty przygotowane na formatce dostępnej na stronie internetowej czasopisma i spełniające wszystkie wymagania redakcyjne.

 6. Do artykułu powinno być dołączone oświadczenie o oryginalności tekstu, które dostępne jest na stronie czasopisma.

 7. Artykuł powinien zostać przygotowany według wytycznych dostępnych na stronie czasopisma.

Procedura redakcyjna

 1. Autor kieruje tekst do Redakcji przez pocztę elektroniczną na adres podany w dziale Kontakt.

 2. Po wpłynięciu tekstu Autor otrzymuje zwrotnie informację z potwierdzeniem przyjęcia artykułu.

 3. W ciągu dwóch tygodni Redakcja akceptuje lub nie akceptuje przesłanego tekstu. Brak akceptacji może mieć dwojaki charakter – całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy (Redakcja może zasugerować niezbędne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu Autor może ponownie skierować tekst).

 4. Redakcja wyznacza dwóch recenzentów (szczegółowo opisane w dziale Procedura recenzowania).

 5. Po otrzymaniu obu recenzji zostają one niezwłocznie przekazane Autorowi wraz z ewentualnymi uwagami naniesionymi w tekście.

 6. Autor uwzględnia lub ustosunkowuje się do otrzymanych recenzji. Na każdą uwagę, która nie została uwzględniona Autor musi odpowiedzieć.

 7. Autor nanosi poprawki do tekstu w trybie śledź zmiany zaznaczając wszystkie zmienione fragmenty w odniesieniu do recenzji.

 8. Redakcja wyznacza termin na odesłanie artykułu. Po jego otrzymaniu następują prace redakcyjne i Autor otrzymuje ostateczną wersję pracy do akceptacji.

 9. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów oraz do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.

 10. Po zakończeniu prac redakcyjnych artykuł zostaje skierowany do Wydawnictwa. Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji w formacie PDF wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa).

 11. Wraz z przesłaniem artykułu do Redakcji Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG Autor uznaje i akceptuje powyższy schemat postepowania.

Procedura recenzyjna

 1. Recenzje w czasopiśmie Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG mają charakter podwójnie ślepy (z zachowaniem zasady poufności i podwójnej anonimowości).

 2. Każdy artykuł nadesłany do czasopisma kierowany jest do dwóch niezależnych Recenzentów, którzy posiadają uznany dorobek w tematyce podnoszonej w artykule. Recenzenci pochodzą z innego ośrodka niż Autor/Autorzy nadesłanego artykułu.

 3. Czasopismo wydawane jest w dwóch językach (polskim i angielskim) w związku z tym artykuły nadesłane w języku polskim mogą otrzymać także recenzje w języku angielskim. Artykuły przygotowane w języku angielskim otrzymują wyłącznie recenzję w takim samym języku.

 4. Raz w roku, wraz z wydaniem numeru 4 w danym roku, publikowana jest lista recenzentów przygotowujących opinie w danym roku kalendarzowym.

 5. Każdy artykuł przyjęty do druku, sprawdzany jest programem antyplagiatowym. W przypadku wykrycia nadużycia wszczyna się postępowanie zgodnie z procedurami COPE. Autor odpowiada za przesłany artykuł i ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość w odniesieniu do praw autorskich osób trzecich.

 6. Przesłanie artykułu do czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

 7. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu skrócenia czasu procedowania manuskryptów. W ciągu jednego dnia podejmowana jest wstępna ocena przesłanych manuskryptów. Przeciętny czas trwania recenzowania tekstów wynosi 14 dni. Na długość czasu oczekiwania na publikację artykułu wpływ (poza powyższym) ma kalendarz wydawniczy.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.

Wskazówki techniczne

Artykuł powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem formatki dostępnej do pobrania poniżej.

 

Sugerowana struktura artykułu:

Wstęp

 • sformułowanie problemu badawczego,
 • przedstawienie celu/celów badania,
 1. Tło literaturowe – przegląd literatury
 2. Materiały i metody wykorzystane w badaniu
 3. Rezultaty – wynik przeprowadzonych badań
 4. Dyskusja – w jaki sposób osiągnięte wyniki odnoszą się do wyników innych badań i analiz, w szczególności odniesie się do innych opracowań naukowych

Podsumowanie

 

Jeśli istnieje konieczność umieszczenia informacji o źródle finansowania artykułu z budżetu projektu naukowego należy umieścić taką informację w przypisie to tytułu na pierwszej stronie.

 

Gdyby Autor/Autorzy chcieli umieścić podziękowania należy to uczynić na końcu artykułu przed Piśmiennictwem.

 

Przykładowa afiliacja autorów:

dr Marcin Połom, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

e-mail: marcin.polom@ug.edu.pl 

 

W przypadku dwóch lub większej liczby autorów należy wskazać autora korespondującego poprzez dopisanie w nawiasie:

dr Marcin Połom, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, e-mail: marcin.polom@ug.edu.pl 

dr Maciej Tarkowski, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, e-mail: marcin.polom@ug.edu.pl (autor korespondujący)

 

Grafiki i tabele:

 • Grafiki (ryciny) powinny być wykonane w wersji czarno-białej lub kolorowej. Plik jpg, tiff w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
 • Tabele powinny być przygotowane w wersji czarno-białej.
 • Wszystkie grafiki i tabele muszą mieć odnośniki w tekście.
 • Zaleca się stosowanie w grafikach czcionki Arial 9.
 • Grafiki i tabele proszę przesłać w osobnych plikach z nazwami adekwatnymi do umieszczonych w tekście np. ryc9.jpg.

 

Powołania w tekście:

Według T. Stryjakiewicza (1998) duże miasta są wielkie.

Duże miasta są wielkie (Stryjakiewicz, 2003).

Duże miasta są wielkie (Kocanowski, Grawer, 2009).

Duże miasta są wielkie (Wendt i in., 2012).

Duże miasta są wielkie (Wendt (red.), 2012).

Duże miasta są wielkie (Wendt i in. (red.), 2012).

Duże miasta są wielkie (Stryjakiewicz, 2011, 2012a, 2012b).

Duże miasta są wielkie (Społeczno-demograficzne charakterystyki …, 2016).

 

Dla publikacji z dwoma autorami podajemy obu, gdy jest trzech i więcej autorów to stosujemy zapis (Goińska i in., 1987).

 

Zapis literatury:

Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji [Eng. The transformations of everyday mobility of Poles against the background of automotive development], Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa.

McDonald J.F., 1988, The first Chicago Area Transportation Study projections and plans for metropolitan Chicago in retrospect, Planning Perspectives, 3(3), 245–268.

Melosik Z., 2012, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej [Eng. Mass media, identity and reconstructions of contemporary culture], [in:] W. Skrzydlewski, S. Dylak (eds.), Media Edukacja Kultura. W stronę edukacji medialnej [Eng. Media Education Culture. Towards media education], Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Rzeszów–Poznań, 32–49.

Zapis materiałów opublikowanych:

Guzik R., 2015, Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011 [Eng. Commuting to work in the Małopolskie Voivodeship 2006-2011], Opracowanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków.

Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce [Eng. A pilot study of the communication behavior of the population in Poland], 2015, GUS, Warszawa.

Zapis materiałów dostępnych tylko z Internetu:

E-ferry: Prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles, http://e-ferryproject.eu/ [dostęp: 22.09.2019].

Eurostat. Air Emission Inventories (Source: EAA), https://ec.europa.eu/eurostat/web/ environment/air-emissions-inventories/database [dostęp: 13.10.2019].

Wold M.C., 2018, Dawn of a New Era – DNV GL, https://www.dnvgl.com/maritime-impact/Dawn-of-a-new-era.html [dostęp: 21.09.2019].

 

Uwaga: literaturę zapisaną cyrylicą podajemy w wersji oryginalnej oraz w transliteracji.