FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania obowiązująca w czasopiśmie

 1. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie formalnej dokonywanej przez Redakcję (Redaktora Naczelnego i właściwego Redaktora Tematycznego) pod kątem zgodności z profilem czasopisma.
 2. Decyzja o wyborze recenzentów podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego. Recenzja odbywa się w systemie double-blind peer review (podwójna ślepa recenzja).

 3. W przypadku, gdy autorem tekstu jest Redaktor Naczelny, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmują kolegialnie pozostali członkowie Zespołu redakcyjnego.

 4. W przypadku, gdy autorem tekstu jest członek redakcji, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

 5. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni autora/autorów.

 6. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj.:
  1. nie są afiliowani w tej samej jednostce, z której pochodzą autorzy;
  2. nie pozostają względem autorów w zależności służbowej;
  3. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej;
  4. nie pozostają względem autorów w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)

 7. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

 8. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość stron, streszczenie tekstu) oraz termin realizacji recenzji, pozostawiając swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

 9. Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej, pisemnej recenzji pracy pod kątem merytorycznym w takich obszarach jak: oryginalność wkładu do nauki, dopasowanie tytułu do treści, wewnętrzna spójność i struktura tekstu, jakość literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu, poprawność metodologiczna oraz innych, ważnych z punktu widzenia profilu czasopisma.

 10. Redakcja narzuca strukturę recenzji. Jest ona podyktowana kształtem formularza recenzji.

 11. Recenzent w oparciu o poczynione uwagi kwalifikuje recenzowane teksty jako:
  1. przyjęte do publikacji;
  2. przyjęte do druku pod warunkiem naniesienia sugerowanych poprawek i korekt;
  3. przyjęte do druku pod warunkiem zasadniczej przebudowy i ponownej, pozytywnej recenzji;
  4. nie przyjęte do publikacji.

 12. Recenzent przekazuje wykonaną recenzję do Redakcji Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG w formie elektronicznej.

 13. Uwagi recenzenta przekazane zostają autorowi tekstu w celu dokonania korekty zgodnie z zaleceniami recenzenta. Recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

 14. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do niej wobec Redakcji.

 15. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje Redaktor Naczelny, przy udziale członków Zespołu Redakcyjnego, po zapoznaniu się z recenzjami.

 16. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 17. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

 18. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji przez okres 5 lat.

 19. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku przez Redaktora Naczelnego.