FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Etyka publikacji i oświadczenie o nadużyciach

Etyka publikacji

W przypadku wszystkich stron zaangażowanych w publikowanie (Autor/Autorzy, Redaktor/Redaktorzy, Recenzenci, Wydawca) konieczne jest uzgodnienie standardów dotyczących etycznego postępowania. Oświadczenia etyczne dotyczące Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG oparte są na wytycznych dla redaktorów czasopism Komitetu ds. Etyki Publikacji (the Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors).

OBOWIĄZKI REDAKTORA

 1. Odpowiedzialność
  Redaktor czasopisma jest odpowiedzialny za decyzje, które z artykułów przesłanych do czasopisma powinny zostać opublikowane. Ponadto, odpowiada za wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie. Podejmując decyzje o opublikowaniu może kierować się polityką redakcji czasopisma oraz wymogami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich oraz plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących opublikowania artykułu, Redaktor prowadzi rozmowy z Redaktorami tematycznymi oraz Recenzentami. Redakcja zachowuje rzetelność prowadzonej dokumentacji oraz wyklucza prywatne interesy członków Redakcji. Ponadto, Redakcja zgłasza gotowość do publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofań tekstów naukowych oraz zamieszczania przeprosin w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 2. Bezstronność
  Redaktor ocenia rękopisy pod kątem treści bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne Autora/Autorów. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji na temat rozpatrywanego manuskryptu nikomu innemu niż Autor/Autorzy, Recenzenci, potencjalni recenzenci, a w szczególnych przypadkach członkowie Redakcji.

 3. Poufność
  Redaktor i Redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat przesłanego manuskryptu nikomu innemu niż odpowiedni Autor/Autorzy, Recenzenci, potencjalni recenzenci oraz Wydawca.

 4. Ujawnianie informacji, konflikt interesów oraz inne problemy
  Redaktor kieruje się wytycznymi COPE podczas rozważania wycofania artykułów, wyrażania obaw dotyczących konfliktów interesów oraz poprawiania artykułów opublikowanych w Pracach Komisji Geografii Komunikacji PTG.

  Materiały nieopublikowane, znajdujące się w przesłanym manuskrypcie, nie mogą być wykorzystywane do badań własnych Redaktora bez wyraźnej, pisemnej zgody Autora/Autorów. Informacje i pomysły uzyskane w drodze wzajemnej oceny muszą pozostać poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągnięcia korzyści osobistych.

  Redaktor stara się zapewnić uczciwy i odpowiedni proces recenzji. Redaktor rezygnuje z rozważania akceptacji manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji wiążących Autora/Autorów z Redaktorem (np. poprzez poproszenie Redaktora tematycznego lub innego członka Redakcji o sprawdzenie i rozważenie akceptacji manuskryptu).

  Redaktorzy wymagają od wszystkich autorów ujawnienia odpowiednich sprzecznych interesów i opublikowania poprawek w przypadku ujawnienia sprzecznych interesów po opublikowaniu manuskryptu. W razie konieczności, podejmuje się inne działania, takie jak wycofanie publikacji bądź wyrażenie zaniepokojenia na łamach czasopisma.

 5. Zaangażowanie i współpraca w postępowaniu
  Redaktorzy powinni strzec integralności opublikowanego artykułu poprzez wprowadzanie poprawek i wycofań, a także poprzez śledzenie podejrzanych i domniemanych niewłaściwych postępować badawczych i publikacyjnych. Redaktorzy powinni kontrolować Recenzentów oraz ścigać nadużycia redakcyjne. W przypadku zgłoszenia skarg etycznych dotyczących przesłanego manuskryptu bądź opublikowanego artykułu, Redaktor powinien podjąć się właściwej reakcji.

OBOWIĄZKI RECENZENTA

 1. Wkład w decyzje redakcyjne
  Recenzja pomaga Redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a poprzez komunikację redakcyjną z Autorem/Autorami może również pomóc im w ulepszeniu manuskryptu.

 2. Punktualność
  Każdy zaproszony do współpracy Recenzent, który czuje się niewykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w manuskrypcie lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien niezwłocznie powiadomić Redaktora. Ma to służyć przyśpieszeniu kontaktu z alternatywnymi recenzentami.

 3. Poufność
  Wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać oraz omawiać z innymi, chyba, że Redaktor wyrazi na to zgodę.

 4. Obiektywizm
  Recenzje powinny być przeprowadzone obiektywnie. Prywatna krytyka Autora/Autorów jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów.

 5. Potwierdzenie źródeł
  Jednym z zadań Recenzentów jest identyfikacja odpowiednich opublikowanych prac, które nie zostały wskazane jako cytowane przez Autorów. Do każdego stwierdzenia, że argument został wcześniej opublikowany, powinien towarzyszyć odpowiedni cytat.
  Recenzent powinien również zwrócić uwagę Redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się treści analizowanego manuskryptu z wszelkimi innymi opublikowanymi artykułami, o których wiedzą osobiście.

 6. Konflikt interesów
  Informacje oraz pomysły uzyskane w drodze oceny muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceniania manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z konkurencyjnych, współpracujących lub innych relacji lub powiązań z którymkolwiek z Autorów, firm lub instytucji związanych z przesłanym manuskryptem.

OBOWIĄZKI AUTORA/AUTORÓW

 1. Standardy zgłaszania manuskryptów
  Autorzy zgłaszający wyniki oryginalnych badań powinno przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia. Podstawowe dane powinny być dokładnie omówione w manuskrypcie. Artykuł powinien zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia w taki sposób, aby umożliwić innym powielanie dzieła. Fałszywe lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

 2. Oryginalność i plagiat
  Autorzy powinni upewnić się, że napisane prace są całkowicie oryginalne, a jeżeli Autorzy wykorzystali dzieło bądź słowa innych osób, to zostało to odpowiednio zacytowane.

 3. Publikacja wielokrotna, równoległa lub jednoczesna
  Autor/Autorzy zasadniczo nie powinni publikować manuskryptów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub artykule naukowym. Równoległe przesłanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

 4. Potwierdzenie źródeł
  Zawsze należy zaznaczać uznanie dla innych prac. Autorzy powinni również cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanego manuskryptu.

 5. Autorstwo manuskryptu
  Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłaszanego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni zostać wymienieni jako współautorzy. W przypadku innych osób, które uczestniczyły w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, należy je wymienić w części „Uznanie”. Autor korespondujący powinien dopilnować, aby wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) zostali umieszczeni i żadni niewłaściwi współautorzy nie zostali umieszczeni na liście autorów manuskryptu oraz aby wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

 6. Ghostwriting & Guestauthorship

  Redakcja Prac Komisji Geografii Komunikacji stara się przeciwdziałać nadużyciom naukowym, takim jak „ghostwriting” oraz „guestauthorship”.

  Uczciwość i rzetelność w nauce stanowią podstawę jego jakości. Czytelnicy powinni mieć pewność, że Autorzy publikacji w sposób przejrzysty i uczciwy przedstawiają wyniki swojej pracy, niezależnie od tego, czy są Autorami bezpośrednimi, czy przyjęli pomoc wyspecjalizowanych podmiotów. O etycznym podejściu badaczy i najwyższych standardach redakcyjnych świadczy przejrzystość informacji o podmiotach przyczyniających się do publikacji (wkład merytoryczny, materialny, finansowy itp.). W przeciwieństwie do wyżej wymienionych działań etycznych istnieją nieetyczne zachowania, takie jak „ghostwriting” i „guestauthorship”.

  „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł znaczący wkład w publikację, ale nie został ujawniony, ponieważ jeden z Autorów lub jego rola nie jest wymieniona w podziękowaniach.

  „Guestauthorship” (honorowe autorstwo) to inna sytuacja, w której Autor wniósł niewielki lub żaden wkład w publikację, a mimo to jest wymieniony jako Autor lub współautor. Aby poradzić sobie z „ghostwriting” i „guestauthorship” Redakcja Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG wprowadza następujące wymagania dla Autorów:

  Wszyscy Autorzy/współautorzy proszeni są o wypełnienie i przesłanie (pocztą lub zeskanowaną kopię e-mailem) oświadczenia stwierdzającego wkład w publikację (w tym afiliację i udostępnienie informacji: kto jest autorem koncepcji, zasad, metod itp.). Wymóg ten dotyczy również artykułów jednego autora pod względem przynależności, wkładu i ewentualnego szerokiego wykorzystania wyników pracy innych Autorów lub instytucji.

  Autorzy proszeni są o podanie informacji o źródłach finansowania, wkładzie instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów. Dane te zostaną wykorzystane do oceny, czy autorzy należycie (wystarczająco) spełnili wymogi prowadzące do wyeliminowania „ghostwriting” i „ghostauthorship”.

  Wymagania te spoczywają wspólnie na wszystkich Autorach reprezentowanych przez autora korespondującego. Autor korespondujący ponosi główną odpowiedzialność za dokładność kompletności wymaganych informacji. Wymagana jest tylko jedna deklaracja (przesłana przez odpowiedniego autora).

  Rada Redakcyjna Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG informuje, że wszelkie przypadki nieetycznych działań zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji (instytucji zatrudniającej, stowarzyszeń itp.).

 7. Ujawnianie informacji i konflikty interesów
  Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoim manuskrypcie wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako mające wpływ na wyniki lub ich interpretację w manuskrypcie. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu powinny zostać ujawnione.

 8. Podstawowe błędy w opublikowanych pracach
  Gdy Autor/Autorzy odkryją znaczący błąd lub niedokładność w swoim opublikowanym dziele, ich obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z nimi w celu wycofania artykułu lub opublikowania odpowiedniego erratu.

POTWIERDZENIE WYDAWCY

W przypadku domniemanego lub udowodnionego niewłaściwego zachowania naukowego, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, Wydawca, w ścisłej współpracy z Redaktorami, podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i zmiany danego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w najcięższych przypadkach, całkowite wycofanie rzeczonej pracy.