FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu Redakcyjnego

Redaktor naczelny: Marcin Połom
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
e-mail: marcin.polom@ug.edu.pl
Zainteresowania mieszczą się na styku subdyscypliny geografii transportu oraz dyscyplin pokrewnych ekonomiki transportu i inżynierii transportu. Prace badawcze dotyczą miejskich systemów transportowych, w szczególności rozwoju elektromobilności, przekształceń sieci transportu miejskiego, relacji transportu i zagospodarowania w ośrodkach zurbanizowanych. W ostatnich latach główne publikacje dotyczyły transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobusów elektrycznych i systemów kolei miejskiej.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7867-6236

ResearchGate   https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Polom/info?ev=prf_info

Google Scholar : https://scholar.google.pl/citations?user=KHaoikwAAAAJ&hl=pl

 

Zastępca Redaktora naczelnego: Jakub Taczanowski
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,  ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: jakub.taczanowski@uj.edu.pl 
Zainteresowania badawcze dotyczą geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu. Szczegółowe zagadnienia w zakresie prowadzonych badań koncentrują się wokół mechanizmów rozwoju, przekształceń i funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego, a także relacji pomiędzy czynnikami przestrzennymi, ekonomicznymi i politycznymi wpływającymi na rozwój systemów transportowych. Ponadto w kręgu zainteresowań naukowych znajdują się problemy miejskiego transportu szynowego i relacji jego funkcjonowania z rozwojem ośrodków miejskich i obszarów zurbanizowanych.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9421-5982

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Taczanowski

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=O4ZTJYAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Sekretarze Redakcji:

Michał Kowalski
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
e-mail: michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
Zainteresowania badawcze: geografia transportu, w tym w ostatnim czasie analizy sprzężeń zachodzących pomiędzy mobilnością a dostępnością, modelowaniem prędkości ruchu oraz funkcjonowaniem i równowagą systemów transportowych w zmieniającym się otoczeniu.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7082-5161

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Michal_Kowalski5

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=Ac0C8KoAAAAJ&hl=pl

 

Krystian Puzdrakiewicz
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
e-mail: krystian.puzdrakiewicz@ug.edu.pl
Zainteresowania badawcze dotyczą geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej , w tym szczególnie zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem obszarów zurbanizowanych i jakością życia.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2681-9092

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Krystian_Puzdrakiewicz2

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=pl_pomoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Redaktor tematyczny: Andrei Bezruchonak (czasowo zawieszony)
Miejsce zatrudnienia: Narodowy Uniwersytet Białoruski, Wydział Geografii i Geoinformacji, Leningradskaya 16, 220030, Mińsk, Białoruś
e-mail: bezruchonak@bsu.by
Obszar zainteresowań naukowych obejmuje geografię transportu, urbanistykę i pokrewne dziedziny geografii człowieka. Tematyka badawcza dotyczy pojazdów autonomicznych, a także wpływu na struktury przestrzenne tanich przewoźników, mobilność miejska, mobilność elektryczna, ITS). Interesuje się eksploracją miast, geografią muzyczną oraz dyfuzją piwnej rewolucji rzemieślniczej i praktycznymi aspektami badań naukowych..

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6554-4234

SCOPUS: 57204825944

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=KHaoikwAAAAJ&hl=pl

 

Redaktor tematyczny: Marcel Horňák
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, Społecznej, Demografii i Rozwoju Przestrzennego, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, pavilón CH1-B1, Słowacja
e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
Zainteresowania naukowe dotyczą geografii transportu. W ostatnim czasie badania skupiają się na zagadnieniach transportu publicznego, dostępności infrastruktury i usług transportowych oraz na analizach niedogodności transportowych w kontekście wykluczenia społecznego związanego z transportem.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0071-4997

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marcel_Hornak

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RIw1SQMAAAAJ&hl=sk&oi=ao

 

Redaktor tematyczny: Karol Kowalczyk
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2 D, 20-718 Lublin
e-mail:  karol.kowalczyk@umcs.pl
Zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, a w szczególności dotyczą subdyscypliny geografia transportu. Do szczegółowych obszarów badawczych należą: infrastrukturalne i organizacyjne aspekty funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce i na świecie, wpływ granic państwowych na kształtowanie międzynarodowych sieci transportowych, zastosowanie narzędzi GIS w geografii społeczno-ekonomicznej oraz kartografia kolejowa.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6998-0815

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Karol_Kowalczyk5

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=yaG_l3gAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Redaktor tematyczny: Vilmos Oszter
Miejsce zatrudnienia: KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd. Budapest, 1119. Than Károly u. 3-5, Węgry
e-mail: oszter.vilmos@kti.hu
Zainteresowania naukowe dotyczą zachowań transportowych oraz polityki i strategii transportowych. Szczególnie istotne miejsce zajmują badania poświęcone komunikacji miejskiej i kolejowej oraz lotnictwu cywilnemu. Aktualnie prowadzone prace dotyczą zwłaszcza analiz przewozów pasażerskich i badań interakcji w strukturach miejskich.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5789-4402

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vilmos_Oszter?fbclid=IwAR0mdW9dmjmImCCQOANiUaJqDxnz-_0hnlBShZfrOdBsXXjvO6w4_EiVYxA

Google Scholar: https://scholar.google.hu/citations?user=GegdorkAAAAJ&hl=hu&fbclid=IwAR1iTCLPIQU5aTt4R04j8UHawJyF_sBkKontAg1yXx7lT6Nb3rJWHeJfexY

Węgierska baza bibliografii naukowej Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT): https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10062639&fbclid=IwAR3xC8fwQfrJuDLxE5uzKwqHWgiuMPRxeVhTtD6EFWXk3yeuc6_G-5K_aJk

Redaktor tematyczny:  Mateusz Smolarski
Miejsce zatrudnienia:Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki i Przestrzennej, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
e-mail: mateusz.smolarski@uni.opole.pl
Zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju regionalnego, geografii komunikacji, przekształceń systemów transportowych i geografii miast. Aktualnie prowadzone badania dotyczą transportu kolejowego, w szczególności funkcjonowania przewozów regionalnych.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0363-5039

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Smolarski

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fjVt1JcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Redaktor tematyczny: Szymon Wiśniewski
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
e-mail: szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Zainteresowania badawcze dotyczą geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu. Badania koncentrują się głównie wokół zagadnień dostępności transportowej i mobilności, a ponadto poruszana jest problematyka występowania zdarzeń nietypowych w transporcie, inżynierii ruchu i planowania transportu.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5488-5949

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=R6lDYAIAAAAJ&hl=pl

 

Redaktor działu recenzje i kronika: Ariel Ciechański
Miejsce zatrudnienia: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN,  ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
e-mail: ariel@twarda.pan.pl
Główną oś zainteresowań naukowych stanowi publiczny transport zbiorowy – w szczególności zaś kolejowy (również towarowy i niepubliczny) i pozamiejski autobusowy. Tematyka podejmowanych badań mieści się zarówno w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu, ale również geografii przemysłu czy geografii turyzmu) i gospodarki przestrzennej, a także historii techniki. Szczegółowe zagadnienia prowadzonych badań koncentrują się wokół mechanizmów transformacji systemu transportowego Polski oraz społecznych ich konsekwencji, a zwłaszcza procesów wykluczenia transportowego.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4123-6533

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KxMf04cAAAAJ&hl=pl&fbclid=IwAR36TFtR_vUiE3RNTD6ZiliMB3azJZo02o1GPXNG70jJxVAnkz2oaflLC58

 

Redaktor statystyczny:
Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)

 

Redaktor językowy (jęz. polski):
Renata Anisiewicz (Uniwersytet Gdański)

 

Redaktor językowy (jęz. angielski):
Krzysztof Pniewski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, ul. K. Górskiego)

 

Redaktor kartograficzny:
Sławomir Goliszek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)