FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania złożonych do druku artykułów

  1. Artykuł ocenia dwóch niezależnych recenzentów.

  2. Recenzje sporządzane są zgodnie z procedurą double-blind peer review (recenzent nie zna nazwiska autora, autor nie zna nazwiska recenzenta).

  3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do druku lub dotyczący jego odrzucenia

  4. Formularz recenzji (w polskiej i angielskiej wersji językowej) znajduje się na stronie internetowej pisma

  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze z danego roku) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.