FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Instrukcje dla Autorów

Wytyczne dla Autorów SM-PP

Informacje ogólne

 1. Redakcja przyjmuje artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, nieopublikowane oraz nierozpatrywane pod kątem publikacji w innym czasopiśmie lub monografii.

 2. Publikacja w czasopiśmie nie wiąże się z koniecznością wniesienia żadnych opłat. Redakcja nie wypłaca honorariów za nadesłane i publikowane teksty.

 3. Nadsyłane teksty powinny być sformatowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

 4. Zanonimizowany plik w wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *.docx oraz formularz informacyjny prosimy przesłać poprzez Panel Redakcyjny.

 5. W zanonimizowanej wersji maszynopisu prosimy nie umieszczać imienia, nazwiska, numeru ORCID, abstraktu, ani słów kluczowych. Te elementy powinny znaleźć się wyłącznie w formularzu informacyjnym.

 6. Przed przesłaniem plików do recenzji prosimy o upewnienie się, czy usunięto dane osobowe (informacje o autorze pliku). Instrukcja, jak to zrobić, przeznaczona dla użytkowników pakietu Office, znajduje się na stronie firmy Microsoft.

 7. Teksty złożone do druku są recenzowane (double-blind review process). Po uzyskaniu recenzji Redakcja informuje Autora o decyzji co do dopuszczenia artykułu do publikacji, konieczności wprowadzenia poprawek do tekstu lub jego odrzucenia. Szczegółowe informacje na temat procesu recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

 8. Zwykle wstępna kwalifikacja artykułu do recenzji następuje w ciągu 7 dni, a pierwszej decyzji należy spodziewać się po upływie ok. 2-3 miesięcy od daty nadesłania zgłoszenia. 


Informacje dotyczące nadsyłanych tekstów

Prosimy o dostosowanie nadsyłanych tekstów do następujących wymogów:

 1. Czcionka: Times New Roman (12 punktów).
  Interlinia: 1,5 wiersza; odstępy: 0.
  Lewy margines: 3 cm, pozostałe: 2,5 cm.
  Objętość: maksymalnie 1,5 arkusza wydawniczego, tj. 60 000 znaków.

 2. Na pierwszej stronie artykułu prosimy podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko autora:
  • Afiliacja:
  • Adres e-mail:
  • Adres do korespondencji:
  • Telefon kontaktowy:
  • Nr ORCID:

 3. Tytuł:

  • Czcionka Times New Roman (12 punktów), pogrubiona

  • Uwaga: W tytułach anglojęzycznych artykułów prosimy pisać wielką literą wszystkie wyrazy oprócz rodzajników (a/an, the), krótkich przyimków (np. at, by, from, in, next, on, over, to) i spójników (np. and, but, if), chyba że któryś z nich jest pierwszym słowem tytułu.
   Np. Favell A. (2008). The New Face of East–West Migration in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (5): 701–716. doi:10.1080/13691830802105947.

 4. Streszczenie (abstrakt) i słowa kluczowe:

  • Abstrakt powinien być zwięzły: 150-200 słów. Abstrakt powinien zawierać skrótowy opis najważniejszych punktów artykułu, czyli problemu badawczego, celu artykułu, pytań lub hipotez badawczych, metody badania i analizy, głównych wyników oraz ich interpretacji i znaczenia.

  • Abstrakt powinien być napisany w trzeciej osobie, powinien zachęcać czytelnika do sięgnięcia po artykuł. Nie powinien zawierać odwołań bibliograficznych, cytatów ani skrótów.

  • Słowa kluczowe (od 3 do 5) powinny być tak dobrane, aby za ich pomocą było łatwo znaleźć tekst w elektronicznych bazach czasopism. W związku z tym nie powinny być zbyt ogólne (np. migracja, socjologia). Nazwy własne mogą być słowami kluczowymi.

 5. Sugerowana struktura tekstu (poszczególne sekcje mogą być inaczej nazwane):

   1. Wprowadzenie
   2. Podstawy teoretyczne i omówienie stanu badań
   3. Informacje na temat wykorzystanych danych (czas realizacji badania, wykorzystana metoda techniki badawcze, grupa badana lub dobór źródeł) oraz metody ich analizy.
   4. Analiza i interpretacja wyników badania
   5. Dyskusja wyników i konkluzje

 6. Formatowanie tekstu:

  1. Podział tekstu:
   • Śródtytuły I stopnia – Czcionka Times New Roman (12 punktów), pogrubiona,wyrównanie do lewej,
   • Śródtytuły II stopnia –Czcionka Times New Roman (12 punktów), kursywa

  2. Cudzysłów: „w języku polskim”, “in English”

  3. Przypisy dolne: jeśli są na końcu zdania, to najpierw powinien być przypis, a po nim kropka, np. odwołanie dolne1.

  4. Formatowanie cytatów: cytaty krótkie (do trzech wersów lub 40 wyrazów) powinny być w tekście w cudzysłowie, cytaty dłuższe powinny być wyodrębnione. Taki cytat powinien zaczynać się (bez cudzysłowu) od nowej linii i być wcięty od lewego marginesu w stosunku do reszty tekstu. Rozmiar czcionki powinien być zmniejszony do 10 albo 11, np.

   Cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat cytat (Nowak 2020: 76).

   Podobnie powinny być wyróżniane cytowane wypowiedzi osób badanych w przypadku artykułów opartych o dane jakościowe. Cytaty osób badanych mogą być też przytaczane kursywą na takich samych zasadach.

 7. Obowiązujący format odwołań bibliograficznych oraz bibliografii:

  1. Odwołania do literatury powinny znajdować się w tekście (nie w przypisie). Cytowanie w tekście winno przyjąć formę: (Nowak 2005: 60) lub (Nowak, Bielski 2005: 28) lub (Nowak i in./et al. 2005: 28).

  2. Bibliografia (w przypadku artykułu w języku angielskim: References) powinna się znaleźć na końcu artykułu. Bibliografia powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym. Jeśli kilka prac tego samego Autora zostało wydanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą, np. Bauman 2010a, Bauman 2010b). Oznaczenia te powinny być stosowane zarówno w odsyłaczach w tekście, jak i w Bibliografii. Odwołując się do pracy wielu Autorów nie stosujemy spójnika „i”, ani znaku „&”; niezależnie od liczby Autorów wszystkich wymieniamy, a ich nazwiska oddzielamy przecinkami. Po nawiasie z datą publikacji stosujemy kropkę. Tam, gdzie to możliwe podajemy numer DOI publikacji.

   Prosimy o dostosowanie formy cytowania i do następującego wzorca:
   • Książki:
    Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
    Burszta W., Kuligowski W. (2005). Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

   • Rozdziały w monografiach:
    Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C. (1992). Transnationalism: a New Analytic Framework for Understanding Migration, w/in: Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C. (red./eds.). Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered. New York: New York Academy of Science, 25-30.
    Niedźwiedzki D. (2008). Tożsamość lokalna i migracja. Przypadek Polaków w Leuven, w/in: Kurczewska J. (red./ed.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 335–350.

   • Artykuły naukowe:
    Flis A., Kapralski S. (1988). Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością. Studia Socjologiczne, 2, 63-77.
    Ryan L. (2018). Differentiated embedding: Polish Migrants in London Negotiating Belonging over Time. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(2), 233–251. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1341710

   • Strony internetowe:
    U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/ (data dostępu: 5.01.2012) (W tekście pisanym w języku angielskim: (Accessed: 5.01.2012).
    Wasem R.E. (1997). Central American Asylum Seekers: Impact of 1996 Immigration Law, CRS Report for Congress, http://www.ilw.com/immigrationdaily/news/2010,0921-crs.pdf (data dostępu: 5.01.2012). (W tekście pisanym w języku angielskim: (Accessed: 5.01.2012).

   • Dokumenty:
    Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 1997, nr 114, poz. 739.

 8. Formatowanie tabel oraz wykresów


Tabela 1.

Poczucie identyfikacji terytorialnej badanych uczniów z Białorusi, Ukrainy i z Czech
(dane podano w procentach)

Kategorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badania własne autorki.


Wykres 2.

Imigranci jako odsetek ogólnej populacji Wisconsin i Stanów Zjednoczonych, 1940-2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych 1940-2010.

 1. Publikowanie zdjęć i innych elementów graficznych:
  • W artykule można publikować bez ograniczeń całość lub fragmenty innych dzieł, np. materiał ilustracyjny, tabele, wykresy, diagramy, wiersze itd., znajdujące się w tzw. domenie publicznej, czyli dzieł, do których ochrona autorskoprawna wygasła lub nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.
  • Publikując w artykule zdjęcia, fragmenty wierszy lub inne materiały graficzne można posłużyć się prawem cytatu, na co zezwala ustawa o prawie autorskim. Wówczas koniecznie trzeba wskazać źródło cytatu. Jednak prawo cytowania ilustracji i innych materiałów graficznych, jak np. kadr z filmu, okładka książki, plakat reklamowy, fragment poezji itp. podlega pewnym ograniczeniom. Można przytoczyć całość bądź fragment innego dzieła, wyłącznie gdy jest to uzasadnione celami jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku. Przytaczane dzieła nie mogą pełnić funkcji ozdobnika, uatrakcyjniać publikacji. Niżej podano strony, z którymi warto się zapoznać odnośnie do stosowania prawa cytatu.
  • Więcej o prawie cytatu znajdziesz tutaj: 
  • W przypadkach umieszczenia ilustracji, które nie spełniają powyższych kryteriów, do wszystkich publikowanych zdjęć Autor powinien posiadać prawa autorskie albo pozyskać od właściciela praw autorskich zgodę na ich wykorzystanie w tej publikacji. Zgodę taką należy przesłać do Redakcji wraz z nadsyłanym artykułem.
 2. Informacja o finansowaniu
  • Jeśli badania omawiane w artykule otrzymały jakieś wsparcie finansowe (grant) Autor powinien to odnotować podając źródło finansowania, tytuł i numer projektu. Można to zrobić w formie przypisu dolnego albo na pierwszej stronie, albo w części metodologicznej artykułu.