FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Misja i cele

Zarządzanie w Kulturze

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury
Tłum - partycypacja - kultura
Gry wizerunków w obszarze kultury
Badania publiczności w instytucjach kultury
Badania w sektorze kultury
Pieniądze w kulturze
Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze
Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze
Kultura i organizacja w czasie pandemii
Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1
Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2
Posthumanizm i zarządzanie

Mitologie sektora kultury 
Kadry kultury
Laboratoria Kultury Współczesnej 
Laboratoria Kultury Współczesnej, cz.2

Czy kulturę da się zmierzyć, czy kulturę da się policzyć?
Kreowanie marki w sferze kultury. Uwarunkowania, strategie, narzędzia

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUS; CEEOL (Central and Eastern European  Online Library); CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Index Copernicus International; BazEkon; ProQuest; Humanities Source (EBSCO); Humanities Source Ultimate (EBSCO); The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (EBSCO); Biblioteka Nauki; MLA - Modern Language Association Database; Arianta; BASE; MIAR; Most Wiedzy; Sherpa/Romeo; SciLit i innych.