FAQ

Santander Art and Culture Law Review

2015 Następne

Data wydania: 30.06.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak

Redakcja numeru prof. dr hab. Wojciech Kowalski, dr Alicja Jagielska-Burduk

Zawartość numeru

Red. Janusz Miliszkiewicz

Santander Art and Culture Law Review, 1/2015 (1), 2015, s. 223 - 232

https://doi.org/10.4467/2450050XSR.15.008.3776
Czytaj więcej Następne

Publikacje

Wojciech Szafrański

Santander Art and Culture Law Review, 1/2015 (1), 2015, s. 281 - 282

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: muzeum, muzealnictwo, dziedzictwo kultury, świadomość kulturalna, zabytek, eksponat muzealny, historia muzeów, straty w zasobie zabytkowym ; museum, museums, cultural heritage, cultural consciousness, historic monument, museum exhibit, history of museums, losses of historical resources, ochrona dóbr kultury, Rzymska Konwencja Restytucyjna UNIDROIT, restytucja dóbr kultury, dobra kultury ; protection of cultural property, the Roman Convention UNIDROIT, restitution of cultural objects, cultural property, Konwencja UNIDROIT, dobro kultury, skradzione dobro kultury, dobro kultury pochodzące z nielegalnego wywozu, należyta staranność, odszkodowanie ; UNIDROIT Convention, cultural good, stolen cultural good, a cultural good originating in illegal export, due care, indemnification, dobra kultury, dziedzictwo kulturowe, wywóz dóbr kultury za granicę ; cultural goods, cultural heritage, export of cultural goods, dobra kultury, restytucja, dziedzictwo kulturowe ; cultural goods, restitution, cultural heritage, przeniesienie własności rzeczy ruchomej, nabywca w dobrej wierze, dobra kultury, rzecz ruchoma, „wieczny romb prawa” ; acquisition of ownership of property, unlawful vendor, cultural objects, cultural property, movable thing, eternal rhombus, rynek sztuki,  dzieła sztuki,  dobra kultury,  przemyt,   kradzież,  mity w handlu dziełami sztuki,  „wieczny romb prawa” ; works of art market, works of art, cultural goods, smuggling, theft, myths of trading in the works of art, eternal rhombus, rynek sztuki, rękojmia, odpowiedzialność; art law, conditions, warranties, liability, Law on higher education, holiday entitlement, librarian, artistic portrait, zamawianie portretu,  model,  pozowanie,   portret – dzieło sztuki ; commissioning of portraits, model, posing, miejski konserwator zabytków, samorządowy konserwator zabytków, porozumienie administracyjne w sprawie przekazania kompetencji, samorządowa ochrona zabytków ; monument conservation officer, local government monument conservation officer, agreement handing over competences, self-government conservation, commune, kolekcja gołuchowska, Izabella z Czartoryskich Działyńska, Jan Działyński, restytucja, wazy gołuchowskie ; Gołuchów Castle, The Gołuchów Collection, Countess Isabella Działyńska née Czartoryska, Count Jan Działyński, The Gołuchów Estate, Princess Maria Ludwika Czartoryska, Fischhorn Castle, restitution, Stanisław Lorentz, The Gołuch, przestępczość, dziedzictwo kulturowe, napad rabunkowy, zniszczenie ; crime, national heritage, robbery, theft, damage