FAQ

Santander Art and Culture Law Review

2018 Następne

Data wydania: 06.11.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak

Redakcja numeru dr Alicja Jagielska-Burduk; dr Żaneta Gwardzińska; dr Magdalena Marcinkowska, redaktor części Orzecznictwo

Zawartość numeru

Santander Art and Culture Law Review, 1/2018 (4), 2018, s. 11 - 14

Czytaj więcej Następne

Santander Art and Culture Law Review, 1/2018 (4), 2018, s. 15 - 20

Czytaj więcej Następne

Artykuły

Jacek Sobczak

Santander Art and Culture Law Review, 1/2018 (4), 2018, s. 21 - 44

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.18.001.9762
Czytaj więcej Następne

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Olgierd Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review, 1/2018 (4), 2018, s. 215 - 236

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.18.013.9774
Czytaj więcej Następne

Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

Santander Art and Culture Law Review, 1/2018 (4), 2018, s. 253 - 254

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: pornografia, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej ; Art, pornography, crimes against sexual freedom, sztuka, cenzura, wolność sztuki, granice wolności słowa ; Censorship, freedom of art, limitations of free speech, Prawo międzynarodowe publiczne, wolność wypowiedzi artystycznej, sądownictwo międzynarodowe ; Public international law, freedom of artistic expression, international adjudication, Kodeks karny, przestępstwa, wykroczenia, delikty administracyjne, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury, archeologia, zabytki, poszukiwania zabytków, stanowisko archeologiczne, wykrywacz metali, uszkodzenie stanowiska archeologicznego ; Archaeology, artefacts, metal detecting, archaeological site, metal detector, damage of archaeological site, decyzja o pozwoleniu na budowę, rejestr zabytków, organy konserwatorskie, roboty budowlane, pozwolenie konserwatorskie ; Construction permit, monument registration, conservation body, construction work, conservation permit, zabytek, układ urbanistyczny, rejestr zabytków ; Monument, urban layout, register of monuments, Jean-Pierre Camus, powieść pobożna, Palombe, ou la femme honorable, libertynizm, XVII-wieczna powieść francuska ; Jean-Pierre Camus, roman dévot (pious romance), libertinage, French 17th century novel, rewolucja francuska, kobiety, prawa obywatelskie, równość, rodzina / The French Revolution, women, citizen rights, equality, family, tożsamość, kontestacja, transgresja, obyczajność, stereotypy, nowoczesna kobieta / identity, contestation, transgression, morality, stereotypes, modern woman, obraza uczuć religijnych, wolność wypowiedzi, konflikt wartości, wolność ekspresji artystycznej, wolność religijna ; Insult religious feelings, freedom of expression, conflict of values, freedom of artistic expression, religious freedom, dziedzictwo kulturowe, muzeum, safe haven, safeguarding, legislacja, zagrożone dziedzictwo, prawo sztuki / cultural heritage, museum, save haven, legislation, heritage in danger, art law, przestępczość, dziedzictwo kulturowe, napad rabunkowy, zniszczenie ; crime, statistics, national heritage, robbery, theft, damage