FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Instrukcje dla autorów

Informacje ogólne

Przestrzegając zasad panujących w świecie akademickim, w tym zasad fair play, oraz dbając o najwyższy poziom tekstów przyjmowanych do druku, od początku istnienia czasopisma Kolegium Redakcyjne zadecydowało o wdrożeniu procedury zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych.

Każda osoba zgłaszając tekst ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zawiera deklarację mającą na celu ustanowienie zapory ghostwriting (zjawisko ghostwriting występuje, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) i guest authorship (zjawisko guest authorship występuje, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest ona wskazana jako autor/współautor publikacji).

Skan formularza wraz z plikiem w edytorze tekstowym zawierającym proponowany artykuł należy przesłać na email redakcji. Artykuły przesłane bez wypełnionego i opatrzonego własnoręcznym podpisem wszystkich autorów formularza, nie będą uznawane za skutecznie złożone do redakcji i nie będzie w stosunku do nich wszczynana procedura publikacyjna.

Po przyjęciu publikacji do druku każdy z autorów podpisuje umowę z Fundacją Bachlaw Foundation (zob. Wzory umów dla autorów). Umowę należy wysłać na adres Redakcji: saaclreditors@gmail.com.

Przygotowanie tekstów

 1. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd. (do 40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu, w przypadku recenzji maksymalnie 9 tys. znaków.

 2. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej poprzez Panel Redakcyjny lub na adres poczty elektronicznej Redakcji w formatach .doc i .pdf.

 3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków) oraz słowa kluczowe.

 4. Do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, nazwę i adres instytucji naukowej. W przypadku finansowania badań, których efektem jest proponowana publikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ich finansowania. W przypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnego wkładu w powstanie publikacji.

 5. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do Redakcji „Santander Art and Culture Law Review”.

 6. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 7 dni. Po upływie tego czasu przesłany tekst, po uwzględnieniu uwag recenzyjnych, będzie skierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

 7. Publikacje w „Santander Art and Culture Law Review” nie są płatne.

 8. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

 9. Decyzja Autora o publikacji w „Santander Art and Culture Law Review” oznacza zgodę na zarchiwizowanie tekstu w wersji elektronicznej we właściwym Repozytorium i bazach danych, z którymi współpracuje Czasopismo.

 10. Pliki tekstowe powinny być zapisane w formacie .doc (Word 97 lub nowszy) i .pdf (Adobe Reader). Autor przekazuje Redakcji zapis elektroniczny tekstu (z ciągłą paginacją) uwzględniający tekst główny, przypisy, ostateczny materiał ilustracyjny oraz tabele i zestawienia. Treść w obu formatach musi być identyczna. Numerowanie stron: położenie – dół strony (stopka), wyrównanie – do prawej. Czcionka 12-punktowa Times New Roman, tekst wyjustowany z interlinią 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

 11. Dopuszczalne jest stosowanie tylko cudzysłowów drukarskich. Cudzysłowy: otwierający i zamykający powinny być dosunięte do tekstu, którego dotyczą. Niedopuszczalne jest używanie podwójnych przecinków i apostrofów zamiast cudzysłowów. Fragmenty pominięte w przytaczanych cytatach należy zaznaczyć przez umieszczenie trzykropka w nawiasach kwadratowych: […].

 12. Tabele należy wprowadzać czcionką 11-punktową Times New Roman, z interlinią 1,5 wiersza. Niedopuszczalne jest stosowanie pogrubionej czcionki w główkach; nie należy także wyrównywać spacjami i tabulatorami danych liczbowych. W danych liczbowych stosuje się przecinek dla oddzielenia wartości dziesiętnych. Ryciny i tabele przeznaczone do publikacji należy włączyć do tekstu. Ryciny i tabele powinny być ponumerowane. Tytuł tabeli należy umieścić ponad nią, natomiast podpis poniżej ryciny. Każdorazowo wskazane źródło należy umieścić pod ryciną lub tabelą.

 13. W tekstach publikowanych w „Santander Art and Culture Law Review” stosowane są przypisy dolne. Osobno należy dołączyć zestawienie cytowanej literatury. W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego w „Santander Art and Culture Law Review” zapisu bibliograficznego:

Zasady edytorskie

 • inicjał imienia + nazwisko autora; 
 • w przypadku prac zbiorowych, które mają więcej niż czterech autorów – tylko nazwisko pierwszego oraz w skrócie: et al. (np. S. Nowak et al.)
 • tytuł publikacji kursywą; 
 • tytuł czasopisma (bez używania skrótów) w cudzysłowie; 
 • tytuł serii wydawniczej bez cudzysłowu; 
 • w przypadku pracy zbiorowej: inicjał i nazwisko redaktora opatrzone skrótem: (red.); 
 • w przypadku opracowań słownikowych i encyklopedycznych: nazwisko redaktora po tytule publikacji;
 • nazwa wydawnictwa; 
 • miejsce i rok wydania; 
 • numer cytowanej strony (stron); 
 • w razie powołania wyżej wymienionej pozycji: ibidem; 
 • w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tego samego autora: idem (zamiast "tenże", "tegoż"); eadem (zamiast "taż", "tejże"); 
 • w przypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu: op. cit.; 
 • w przypadku powołania innej publikacji tego samego autora: inicjał i nazwisko autora, początek tytułu kursywą i wielokropek

Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne. Wydawca nie pobiera opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów.