FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Misja i cele czasopisma

Opis czasopisma

„Santander Art and Culture Law Review” (SAACLR) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. SAACLR jest publikowane od 2015 r. jako półrocznik w ramach grantu indywidualnego programu Santander Universidades, prowadzonego przez Grupę Santander.

Misja i cele

Misją SAACLR jest przyczynianie się do rozwoju krytycznych badań dotyczących roli teorii i praktyki prawa w odniesieniu do kultury, różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kultury. Celem czasopisma jest również propagowanie społecznego zaangażowania i świadomego zarządzania dziedzictwem kultury na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

W SAACLR prezentowane są wyniki najnowszych badań, analizy aktualnego orzecznictwa, praktyki administracyjnej oraz polityki kulturalnej, a także prognozy dotyczące rozwoju metod i form zarządzania dziedzictwem kultury w Polsce i na świecie. SAACLR informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach, nowych inicjatywach społecznych i naukowych oraz inspirujących publikacjach. Każdy numer nieparzysty czasopisma jest wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty – w języku angielskim. Wprowadzenie sekcji – „Varia” ma za zadanie zapewnić interdyscyplinarność debaty prowadzonej na łamach czasopisma poprzez włączenie do grona autorów historyków sztuki, socjologów, filologów, antropologów i kulturoznawców. Sekcja „Debiuty” wpiera natomiast rozwój badań prowadzonych przez młodych naukowców. Redakcja SAACLR organizuje także konkursy skierowane do badaczy rozpoczynających karierę naukową i jest partnerem Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu, organizowanego corocznie od 2013 r.

SAACLR jest adresowany do naukowców, praktyków prawa, decydentów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze dziedzictwa kultury. Czasopismo jest również skierowane do studentów kształcących się w dyscyplinach wiedzy odnoszących się do organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Nasze czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach Scopus, CEJSH, CEEOL oraz ERIH PLUS.

Obok działalności wydawniczej Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO organizuje lub współorganizuje konferencje, panele eksperckie, wykłady gościnne i szkoły letnie. Naszym zadaniem jest popularyzacja wyników badań i wymiana myśli z udziałem naukowców z całego świata, w tym przedstawicieli 86 katedr UNESCO podejmujących zagadnienia z zakresu kultury. Działalność członków zespołu Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO obejmuje także udział w projektach związanych z partycypacyjnym modelem zarządzania dziedzictwem kultury i sektorem przemysłów kreatywnych (m.in. projekty Forget Heritage w ramach Interreg Central Europe, HEURIGHT14 w ramach JPI on Cultural Heritage and Global Change) oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i agendami rządowymi odpowiedzialnymi za politykę kulturalną. Jesteśmy też partnerami projektu zainicjowanego przez Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) – UNIDROIT Convention Academic Project (UCAP), zakładającego międzynarodową współpracę w zakresie badań nad prawnymi regulacjami zwrotu skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.

Zarządzanie interdyscyplinarnym czasopismem prawniczym podejmującym zagadnienia związane z kulturą i dziedzictwem kultury stanowi jedno z kluczowych zadań zespołu Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) w Opolu. Katedry UNESCO mają poprzez swoje działania – w ramach sieci UNESCO UNITWIN/Chairs Programme – przyczyniać się do realizacji celów Agendy Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. SAACLR jako inicjatywa naukowa, edukacyjna oraz wydawnicza wpisuje się w wiele celów Agendy 2030 odnoszących się do ochrony dziedzictwa kultury, wspierania różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W szczególności, dotyczy to następujących celów:
  • 11.4 – wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  • 16.4 – znaczące zmniejszenie do 2030 r. nielegalnych przepływów finansowych i handlu bronią; wzmocnienie procesu odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczanie wszelkich form przestępczości zorganizowanej – w kontekście nielegalnego obrotu dobrami kultury i prania brudnych pieniędzy;
  • 17.7 – zachęcanie do tworzenia i propagowanie efektywnego partnerstwa publicznego, publiczno-prywatnego i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowanego na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.