FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Procedura recenzowania

Opis procedury recenzji

Prezydium kolegium redakcyjnego dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych artykułów. Następnie kieruje artykuł do redaktora tematycznego. Redaktor tematyczny wyznacza dwóch recenzentów dla każdego artykułu i przesyła propozycje do prezydium kolegium redakcyjnego.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedury recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

W pozostałych przypadkach recenzent ma obowiązek podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Przez konflikt interesów przyjmuje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Recenzenci otrzymują od redakcji anonimowy tekst artykułu oraz dostępny na stronie formularz recenzyjny czasopisma. Raz w roku redakcja, dopełniając obowiązku wynikającego z przepisów prawa, publikuje na stronie internetowej listę recenzentów. Redakcja nie ujawnia natomiast nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Na wniosek autora redakcja umożliwia mu zapoznanie się z jej treścią.

Formularz recenzyjny oprócz gotowych pytań, na podstawie których recenzenci przyznają artykułowi stosowną liczbę punktów w skali 1-5, zawiera również miejsce na opis i podsumowanie, w którym recenzenci zobowiązani sią jednoznacznie wyrazić swoją rekomendację odnośnie do publikacji artykułu lub jego odrzucenia. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Po rekomendacji artykułu przez dwóch recenzentów tekst publikacji jest przyjęty do druku i podlega korekcie językowej. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie przeprowadzonej przez współpracującego z Redakcją redaktora językowego tekst przekazywany jest autorowi do akceptacji. W przypadku jednej pozytywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do trzeciego recenzenta decyduje Kolegium Redakcyjne. Uzyskanie dwóch negatywnych recenzji wyklucza możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie.