FAQ

Archeion

2019 Następne

Data wydania: 27.02.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Laszuk, Paweł Pietrzyk Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewa Rosowska-Jakubczyk Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: działalność naukowa archiwów, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, badania interdyscyplinarne w archiwistyce, humanistyka cyfrowa, archiwistyka cyfrowa; scientific activity of archives, electronic records management, interdisciplinary research in archive science, digital humanities, digital archive science, zawód archiwisty, nauki pomocnicze historii, archiwistyka, metodologia historii, nauki humanistyczne, mikrohistoria, archiwa społeczne, archiwa państwowe; archivist profession, ancillary historical sciences, archival science, historical methodology, humanities, microhistory, social archives, state archives, archiwa państwowe, archiwiści, badania, Bogdan Kroll, klątwa, nauka, urząd; state archives in Poland, archivists, research, curse, science, office, interdyscyplinarność, filozofia nauki, Tadeusz Grygier, Sue McKemmish, Anne J. Gilliland, Luciana Duranti, Livia Iacovino; interdisciplinarity, philosophy of science, Livia Iacovino, archiwa otwarte, zasada publiczności, przestrzeń publiczna, wizerunek archiwów, działalność archiwów państwowych, udostępnianie materiałów archiwalnych, archiwa rodzinne; open archives, activity of state archives, access to archival materials, family archives, publiczna przestrzeń archiwów, użytkownicy archiwów, archiwa cyfrowe, społeczne funkcje archiwów; public space of archives, users of archives, digital archives, social functions of archives, funkcje archiwów, archiwa w społeczeństwie, demokratyzacja archiwów, prace publiczne archiwów, działalność edukacyjna archiwów, działalność naukowa archiwów, społeczne role archiwów; functions of archives, archives in society, democratization of archives, public works of archives, educational activity of archives, scientific activity of archives, social roles of archives, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Adam Chmiel, I wojna światowa, materiały ikonograficzne; National Archive in Cracow, Cracow Archive of Historical Records, World War I, iconographic materials, Central Military Library, World War I, war losses, Polskie Archiwum Wojenne, Centralna Biblioteka Wojskowa, I wojna światowa, straty wojenne; Polish War Archive, Kazimierz Konarski, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Legiony Polskie, wojna polsko-bolszewicka, Kostiuchnówka; Kazimierz Konarski, Polish Academy of Sciences Archive in Warsaw, Polish Legions, Polish-Bolshevik War, Kostiukhnivka, archiwa książęce, Gryfici, epoka nowożytna; princedom archives, House of Griffin, modern era, ekonomia samborska, monarsze dobra stołowe, królewszczyzny, żupy (warzelnie) solne, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie; Sambor crown estate, crown lands, saltworks, Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv, księgi miejskie, kancelaria miejska, księgi ławnicze, rękopisy; town records, municipal chancellery, bench records, manuscripts, archiwistyka, informatologia, dydaktyka, studia wyższe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; archival science, information science, didactics, higher education, Pedagogical University of Cracow, działalność archiwalna, materiały archiwalne, prawo archiwalne, wiek XX i XXI; archival activity, archival materials, law on archives, 20th and 21st century, Archiwum Państwowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wiesława Kwiatkowska, archival studies/archival science, archival methodology, State Archives in Toruń, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Wiesława Kwiatkowska, archiwistyka, metodyka archiwalna, Toruń, Zasada proweniencji, zasada przynależności zespołowej, zasada przynależności terytorialnej, zasób historyczny, dokument elektroniczny; Provenance principle, respect des fonds principle, territorial attribution principle, historical resource, electronic document