FAQ

Archeion

2021 Następne

Data wydania: 23.12.2021

Opis

Zdjęcia na okładce/Cover photos: Pracownicy Zakładu Aparatur Matematycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 1963 (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki, sygn. 3/51/0/7.7/379/3, 6, 12, 15, 18, 27) / Staff of the Department of Mathematical Apparatus of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, 1963 (National Digital Archives, Zbyszek Siemaszko Photo Archives, sygn. 3/51/0/7.7/379/3, 6, 12, 15, 18, 27)

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Pietrzyk Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewa Rosowska-Jakubczyk Orcid

Sekretarz redakcji Konrad Szuba

Zawartość numeru

Współczesne technologie przechowywania informacji

Jędrzej Sabliński, Alfredo Trujillo

Archeion, 122, 2021, s. 13 - 32

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.21.011.14491
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: preservation, long-term data storage, digitization, archiving, Arctic World Archive, End of the World Library; ochrona, długoterminowe przechowanie danych, digitalizacja, archiwizacja, Światowe Archiwum Arktyczne, Biblioteka Końca Świata, przechowywanie danych, nośniki danych, synteza DNA, magazynowanie danych, wysokoprzepustowe sekwencjonowanie; data preservation, data carrier, DNA synthesis, data storage, high-throughput sequencing, Internet Archive, Polish Web, historical Web resources; Internet Archive, polska domena krajowa, zasoby historyczne www, archiwistyka, informatyka, sztuczna inteligencja, blockchain, dokument elektroniczny, archiwa cyfrowe; archival sciences, informatics, artificial intelligence, electronic document, digital archives, Archiwum Narodowe w Krakowie, magazyn zbiorów archiwalnych, energooszczędność, pasywna regulacja klimatu, archiwum państwowe, budownictwo archiwalne; National Archives in Krakow, archival holdings storage, energy efficiency, passive climate control, state archive, archival architecture, handwriting recognition, Transkribus, documents, digitalization, Pomerania, Polish-German cooperation; rozpoznawanie pisma ręcznego, dokumenty, digitalizacja, Pomorze, współpraca polsko-niemiecka, sociomateriality, archival practices, post-qualitative research; perspektywa społeczno-materialna, praktyka archiwalna, badania postjakościowe, emocje, afekt, archiwistyka, selekcja archiwalna, archiwa społeczne, postmodernizm; emotions, affect, archival science, appraisal, community archives, postmodernism, archiwa biznesu, archiwistyka na świecie, modele funkcjonowania archiwów, Sekcja Archiwów Biznesowych Międzynarodowej Rady Archiwów, innowacje w archiwach, archiwa cyfrowe; business archives, archives around the world, models of functioning archives, International Council on Archives Section on Business Archives, innovations in archives, digital archives, Systemy informatyczne, administracja publiczna, Archiwum Narodowe w Krakowie, systemy EZD; IT systems, public administration, National Archive in Krakow, EDM systems, pandemia, COVID-19, informatyzacja biurowości, e-usługi, administracja samorządowa, informatyzacja, biurowość, system EZD, SARS-CoV-2; pandemic, office digitization, e-services, local government, pandemic, computerization, office, EDM system, SARS-CoV-2, pandemia, COVID-19, informatyzacja biurowości, e-usługi, administracja samorządowa, informatyzacja, biurowość, system EZD, SARS-CoV-2; pandemic, office digitization, e-services, local government, computerization, office, EDM system, SARS-CoV-2, grody, kancelarie grodzkie, archiwa grodzkie, akta grodzkie, archiwiści XV–XVIII w.; townships, municipal chancelleries, municipal archives, municipal records, archivists in 15th–18th centuries, materiał archiwalny, utwór, prawo autorskie, dozwolony użytek publiczny, digitalizacja, udostępnianie utworów, archiwa; archival material, work, copyright, fair use, digitization, making works accessible, archives, Archiwum Państwowe w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin), niemiecka państwowa służba archiwalna, Hermann Hoogeweg, Otto Grotefend, Erich Randt, Adolf Diestelkamp, Fritz Morré, Hermann Gollub, niemieckie badania wschodnie (deutsche Ostforschung), antysemityzm w III Rzeszy; State Archives in Szczecin (Staatsarchiv Stettin), German state archive service, German research on Eastern Europe (deutsche Ostforschung), antisemitism in the Third Reich