FAQ

Archeion

Opis, misja i cele

Misja i cele

Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został założony w 1927 r. przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Stanisława Ptaszyckiego, jednego z najwybitniejszych historyków polskich przełomu XIX i XX w. Po II wojnie światowej wydawanie „Archeionu” wznowiono w 1948 r., pod kierownictwem Witolda Suchodolskiego i Piotra Bańkowskiego.

W latach międzywojennych czasopismo ukazywało się jako rocznik. Do 1939 r. wydano 16 tomów (w okresie 1927-1930 ukazywały się dwa tomy rocznie). Po II wojnie światowej do 2000 r., „Archeion” ukazywał się jako półrocznik, a następnie powrócono do tradycji wydawania rocznika.

W czasopiśmie publikowane są teksty naukowe, nieogłaszane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów zagranicznych), z następującego zakresu tematycznego:

 • teorii i praktyki archiwalnej, w tym metodyki archiwalnej, selekcji i wartościowania dokumentacji,
 • archiwoznawstwa, w tym wiedzy o archiwach polskich i ich zasobach, a także o polonikach i archiwaliach polskich, przechowywanych w archiwach zagranicznych,
 • źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, związanych z archiwami i archiwaliami, w tym edytorstwa źródeł archiwalnych,
 • zarządzania dokumentacją i archiwami,
 • społecznych i edukacyjnych funkcji archiwów, a także ich kulturotwórczą rolą we współczesnym społeczeństwie,
 • konserwacji i restauracji archiwaliów,
 • budownictwa archiwalnego,
 • informatyzacji archiwów,
 • archiwistyki cyfrowej i jej miejsca w ogólnie ujętej humanistyce cyfrowej, digitalizacji tradycyjnych archiwaliów, archiwizacji naturalnych dokumentów elektronicznych i baz danych.

Stałymi działami czasopisma są recenzje publikacji i czasopism polskich i zagranicznych z zakresu archiwistyki, edytorstwa źródeł, archiwoznawstwa.

Działy czasopisma

 1. Od Redakcji
 2. Temat wiodący tomu
 3. Studia i materiały (prace badawcze, artykuły z zakresu warsztatu archiwisty i praktyki archiwalnej) 
 4. Omówienia i recenzje (omówienia  zagranicznych czasopism archiwalnych,  najważniejszych polskich i zagranicznych publikacji zwartych i serii wydawniczych z zakresu archiwistyki)
 5. Kronika naukowa  (informacje i sprawozdania konferencyjne, informacje o działalności naukowej i edukacyjnej archiwów państwowych)
 6. In memoriam


Od tomu 120 (za 2019 r.) co najmniej 1/3 objętości czasopisma poświęcona jest tematowi wiodącemu, który ogłaszany jest wraz z rozpoczęciem naboru prac do kolejnego tomu. 
 
 
Uwaga: Teksty publikowane w czasopiśmie mają formę artykułów naukowych lub sprawozdań z prowadzonych badań, w wyjątkowych wypadkach komunikatów naukowych (krótkich artykułów naukowych, których celem jest przedstawienie w syntetyczny sposób ważnego zagadnienia).

Języki publikacji

Teksty publikowane są w czasopiśmie w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Do każdego artykułu dołącza się abstrakt i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.