FAQ

Archeion

Procedura recenzyjna

Opis procedury

Czasopismo „Archeion” przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego.

 

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) .


Zasady recenzowania artykułów naukowych do czasopisma „Archeion”

 1. Artykuły nadesłane do Redakcji rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu. Redakcja odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy:

  1. treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (patrz zakładka „Misja i cele czasopisma”);

  2. Autorowi (autorom) nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu;

  3. tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka „Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie”);

  4. Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez Recenzentów i Redakcję.

 2. Artykuł po anonimizacji przez Redakcję wysyłany jest do recenzji.

 3. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów.

 4. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:

  1. o akceptacji artykułu w przedstawionej wersji do publikacji bez zmian,

  2. o dopuszczeniu artykułu do publikacji pod warunkiem naniesienia wskazanych poprawek,

  3. o braku akceptacji dla publikacji artykułu w przedstawionej wersji.

 5. Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. system double-blind review process). Przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentami: Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej oraz taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora. Recenzentem nie może być także osoba pozostająca z Autorem w bezpośredniej relacji osobistej (patrz zakładka „Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie”).

 6. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych Redakcja powołuje trzeciego recenzenta, który wykonuje kolejną recenzję artykułu.

 7. Recenzje wykonywane są na formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej poniżej. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego, pocztą lub bezpośrednio do siedziby Wydawcy.

 8. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

 9. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

 10. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; do publicznej wiadomości podaje się zbiorczą listę współpracujących recenzentów, po wyrażeniu przez nich zgody.

 11. W wypadku tekstu nie podlegającego opatrzeniu identyfikatorem obiektu cyfrowego – DOI, takiego jak omówienie publikacji, sprawozdanie z konferencji lub innego wydarzenia o charakterze naukowym oraz wspomnienie pośmiertne, po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej i akceptacji tekstu do publikacji, podlega on weryfikacji językowej i edytorskiej, dokonywanej przez Redakcję w porozumieniu z Autorem tekstu.

 12. Artykuł przyjęty do druku, po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty autorskiej i ostatecznego zaakceptowania tekstu.

Instrukcje dla Recenzentów

 1. Redakcja bardzo ceni sobie współpracę z Recenzentami, którzy dzielą się swoją ekspercką wiedzą, wspomagając w ten sposób merytorycznie Autorów i redaktorów czasopisma. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do Redakcji pracami.

 2. Recenzję należy przygotowywać na formularzu recenzyjnym i przesłać do Redakcji e-mailem (lub przez elektroniczny system redakcyjny w ustalonym z Redakcją terminie.

 3. UWAGA: Jeśli Recenzent nie jest w stanie zrecenzować artykułu w ustalonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję. recenzyjnych w nauce.