FAQ

Archeion

Zasady redakcyjne dla Autorów

Zasady redakcyjne

  1. Tekst artykułu należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego (patrz zakładka „Wskazówki dla Autorów”).

  2. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.

  3. Artykuły powinny być przygotowane starannie pod względem językowym oraz zgodnie z wymaganiami formalnymi (patrz „Wymagania techniczne”). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).

  4. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. W wypadku reprografii (skanów) dokumentów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych należy podać pełną sygnaturę archiwalną dokumentu (patrz „Wymagania techniczne”).

  5. Teksty artykułów naukowych nie powinny być dłuższe niż 80 000 znaków (2 arkusze autorskie) liczonych ze spacjami oraz przypisami i bibliografią.

  6. Autorzy otrzymują do wglądu 2 recenzje naukowe, a tekst należy poprawić w terminie ustalonym  z Redakcją, a następnie odesłać do Redakcji. Recenzje wysyłane są przez panel redakcyjny bądź drogą e-mailową. W wypadkach uzasadnionych Redakcja zamawia trzecią recenzję (patrz zakładka „Procedura recenzyjna”).

  7. Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji tekst po korekcie redakcyjnej, który należy po  wprowadzeniu uwag redakcyjnych odesłać niezwłocznie za pomocą panelu redakcyjnego.

  8. Po zaakceptowaniu tekstu artykułu do druku, Autor udziela Wydawnictwu licencji autorskiej w formie „Oświadczenia autora tekstu do czasopisma” (patrz zakładka „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”). Udzielenie licencji oznacza jednocześnie zgodę na umieszczenie tekstu na eJournals. Portalu Czasopism Naukowych. 

Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne.
 
Wydawca nie pobiera opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów.