FAQ

Archeion

2018 Następne

Data wydania: 12.2018

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Woźniak

Zastępca redaktora naczelnego Violetta Urbaniak

Zawartość numeru

Anna Laszuk, Władysław Stępniak, Violetta Urbaniak

Archeion, 119, 2018, s. 11 - 25

Czytaj więcej Następne

Anna Szczepańska, Andrzej Szczepaniak

Archeion, 119, 2018, s. 187 - 200

Czytaj więcej Następne

Przegląd czasopism

Wioletta Lipińska

Archeion, 119, 2018, s. 497 - 502

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: archiwum, archiwalia, archiwistyka, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ArchNet, materiały archiwalne, archiwa czeskie, archiwa niemieckie, archiwa słowackie, wystawy archiwalne, konferencje naukowe, źródła archiwalne, Ivo Łaborewicz, Roman Stelmach, Janusz Gołaszewski, Dorota Sokołowska, Adam Baniecki, Euroregion Nysa, katalog dokumentów, dokumenty pergaminowe, użytkownicy pracowni naukowych, kwerendy archiwalne, wymiana archiwistów, staże archiwalne, rewindykacja materiałów archiwalnych, polonica, silesiaca, Archiwum Państwowe w Szczecinie, działalność archiwalna i naukowa, popularyzacja zasobu, retrokonwersja, ewidencja, baza danych, ZoSIA, IZA, SEZAM, OCR, skontrum, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, retrokonwersja, ewidencja zasobu archiwalnego, opis jednostki archiwalnej, udostępnianie pomocy archiwalnych w Internecie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, retrokonwersja, ewidencja materiałów archiwalnych, komputeryzacja archiwów, standaryzacja, Archiwum Państwowe w Warszawie, retrokonwersja, Program retrokonwersji pomocy archiwalnych, elektroniczne pomoce archiwalne, szczegółowa ewidencja zasobu, priorytety Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, retrokonwersja, pomoce archiwalne, ZoSIA, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, normy, pliki csv, retrokonwersja, tradycyjne pomoce archiwalne, elektroniczne bazy i systemy, e-administracja, zarządzanie dokumentacją, organizacje pozarządowe, archiwa społeczne, muzea prywatne, zbiory biblioteczne, informacja o zasobie, finansowanie ze środków publicznych, biblioteczny standard opisu, archiwalny standard opisu, muzealny standard opisu, kartoteki autorytatywne, archiwum osobiste, spuścizna, Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), jednostka archiwalna, materiały twórczości naukowej, materiały działalności, materiały biograficzne, korespondencja, materiały o twórcy zespołu, materiały rodzinne, materiały osób obcych, archiwa osobiste, kolekcje, opracowanie archiwalne, zasób archiwalny, archiwum wyodrębnione, Instytut Pamięci Narodowej, archiwa prywatne, archiwa osobiste, spuścizny rękopiśmienne, rękopisy, opracowanie archiwów, opracowanie spuścizn, opracowanie rękopisów, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, archiwa prywatne, archiwa osobiste, spuścizny archiwalne, metodyka archiwalna, archiwa polonijne, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski Instytut Naukowy, Tomasz Niewodniczański, Kolekcja, Bitburg, Zamek Królewski w Warszawie, archiwa społeczne, oddolna digitalizacja, społeczeństwo obywatelskie, niepaństwowy zasób archiwalny, archiwistyka, teoria archiwalna, opis archiwalny, Międzynarodowa Rada Archiwów, Records in Context, standardy opisu archiwalnego, archiwa państwowe, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, działalność naukowa, funkcja naukowa, nauka, archiwa, Weronika Krajniak, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, spuścizna, materiał prywatny, archiwum UMK, uniwersytet, rękopis, Edward Pelc (1905–1988), Archiwum Edwarda Pelca, Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Tadeusz Reger, Zbiór Tadeusza Regera, ruch robotniczy na Śląsku Cieszyńskim, ruch socjalistyczny na Śląsku, „Pobudka”, „Naprzód”, „Robotnik”, prace drukowane T. Regera, sprawy narodowościowe, sprawy wyznaniowe, duchowieństwo, oświata, spółdzielczość (kooperacje), Polska niepodległa 1918–1938, sprawy polityczne, sejm, gospodarka kraju, sprawa polska w latach 1914–1938, materiały do historii PPS, polskie partie i stronnictwa polityczne (oprócz PPS), parlament austriacki. Koło Polskie w Galicji, ruchy narodowo-wyzwoleńcze i społeczno-rewolucyjne na ziemiach polskich do 1914 r., stosunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne w poszczególnych zaborach w XIX i XX w., związki zawodowe i zawodowe stowarzyszenia robotnicze, położenie ekonomiczno-społeczne klasy robotniczej, walka klasowa, organizacje i partie socjalistyczne na świecie, dzieje socjalizmu i walk wyzwoleńczo-rewolucyjnych w poszczególnych krajach, zagadnienia teoretyczne socjalizmu, ekonomia polityczna, nauki społeczne, filozofia, kancelaria akt spraw, kartografia, registratura, mapy, plany, kamera map, Prusy, administracja, Church archival materials, Adolf Bertram, Wrocław Archdiocese Archive, racist policy, Third Reich, szkoła powszechna, liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, gimnazjum, szkoła wyższa, dokumentacja szkolna, edukacja, szkoły prywatne, szpital papierni, Jeziorna szpital, doktor papierni, felczer papierni, akuszerka papierni, Zdzisław Chmielewski, archiwistyka, Uniwersytet Szczeciński, historiografia, archiwum, archiwiści, cyfryzacja, archiwistyka, teoria archiwalna, filozofia, postmodernizm, Jacques Derrida, społeczne oceny i postawy wobec dziedzictwa, dziedzictwo kulturowe, materiały archiwalne, narodowy zasób archiwalny, dobra kultury, dzieła sztuki, tradycje i zwyczaje, badania społeczne, funkcjonowanie dziedzictwa kulturowego, znaczenie dziedzictwa kulturowego, archiwa polskie, Andrzej Tomczak, harcerstwo, skauting, Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, przewodnik, indeks strukturalno-tematyczny, indeks geograficzny, Zespół 1911–1939, Zespół wspomnień i historii lokalnych, Andrzej Małkowski, Kaja Drąg, Julia Tazbir, Katarzyna K. Traczyk, Rafał Toczek, edytorstwo cyfrowe, edytorstwo źródeł historycznych, księgi miejskie, księgi urzędowe, proces wydawania źródeł historycznych, serie wydawnicze, źródła kościelne, czasopisma historyczne, genealogia, heraldyka, sfragistyka, archiwistyka, historia Prus, informatyka, Elwro, Wrocław po 1945 r., gospodarka PRL