FAQ

Archeion

Prawa autorskie, udostępnianie, archiwizacja

Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek

 1. Wydawca oświadcza, że treść czasopisma „Archeion”, jest dostępna na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Wiecej: Podsumowanie licencjiTekst licencji.

 2. Autor przesyła „Oświadczenie autora tekstu do czasopisma” oraz sporządzony tekst (Utwór) w formie pliku edytowalnego za pomocą Panelu redakcyjnego i tym samym udziela Wydawcy niewyłącznej licencji praw majątkowych autorskich do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:
  1. utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);

  2. wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;

  3. publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;

  4. udostępniania, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.

 3. Autor przesyłając Utwór oraz Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wyraża zgodę na udzielenie Wydawcy licencji do Utworu na warunkach określonych w tym oświadczeniu, która jest licencją udzieloną na czas nieokreślony, nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną pod względem terytorialnym.

 4. Autor przesyłając Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, udziela również zgody Wydawcy na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu, w tym na podstawie licencji Creative Commons.

 5. Dodatkowo, oprócz przesłania utworu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Autor przesyła Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w wybrany przez siebie, następujący sposób:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, podpisane profilem zaufanym (dla posiadaczy profilu zaufanego i konta ePUAP). Link do skrzynki podawczej Wydawcy – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: skrzynka podawcza Wydawcy, albo

  2. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej bądź poczty elektronicznej na adres: archeion@archiwa.gov.pl, albo

  3. w formie papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Redakcja czasopisma “Archeion”, ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa, albo

  4. w formie skanu wersji papierowej z własnoręcznym podpisem za pomocą poczty elektronicznej na adres: archeion@archiwa.gov.pl.

 6. Informacja o otrzymaniu przez Wydawcę Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz Utworu zostanie Autorowi przekazana przez Wydawcę na adres mailowy wskazany w oświadczeniu.

 7. Oświadczenie Autora tekstu do czasopisma Archeion jest dostępne do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

Upowszechnianie i darmowy dostęp

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego. 

Polityka archiwizowania

Od tomu 119 za 2018 r. czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej POLONA w ramach wykonywania prawa o przekazywaniu egzemplarza obowiązkowego do narodowego zasobu bibliotecznego. 


Ponadto, w ramach polityki otwartego dostępu do wszystkich opublikowanych treści, tomy „Archeionu” 1-50 (1927-1968) oraz od tomu 95 (1995) do tomu bieżącego są udostępnione w formie cyfrowej w otwartym dostępie na stronie Wydawcy  


Tomy z lat 1969-1994, publikowane zgodnie z obowiązującym w tym okresie ustawodawstwem, będą udostępniane stopniowo, w miarę wygasania ochrony praw autorskich.

Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.