FAQ

Archeion

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Laszuk, Paweł Pietrzyk Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewa Rosowska-Jakubczyk Orcid

Sekretarz redakcji Konrad Szuba

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: prawo archiwalne, prawo o dokumencie, prawo polskie, prawo europejskie, prawo międzynarodowe / law on archives, law on documents, Polish law, European law, international law, narodowy zasób archiwalny, materiały archiwalne, prawo własności, ustawa archiwalna / national archival fonds, archival materials, property rights, archival law, fonogramy, wideogramy, nagrania dźwiękowe, nagrania wizyjne, prawo autorskie, prawa majątkowe, prawa pokrewne, publikacja nagrań na stronach internetowych, wystawy wirtualne, strony internetowe, archiwa państwowe / phonograms, videograms, sound recordings, image recordings, copyright, property rights, related rights, online publication of recordings, virtual exhibitions, websites, national archives, zarządzanie dokumentacją, archiwum zakładowe, instrukcja archiwalna, przedpole archiwalne, sądy powszechne / documentation management, institutional archives, archive instruction, archival foreground, courts of general jurisdiction, prawo archiwalne, likwidacja archiwów państwowych wyodrębnionych / bill on archives, removal of separated state archives, francuskie prawo archiwalne, archiwa francuskie, dziedzictwo kulturowe Francji, ochrona dóbr kultury we Francji / French law on archives, French archives, French cultural heritage, protection of cultural assets in France, ustawa archiwalna, prawo archiwalne, archiwa, Niemcy, Archiwum Federalne (Bundesarchiv), archiwa krajowe / law on archives, archival legislation, archives of the Federal Republic of Germany, Federal Archive (Bundesarchiv), national archives of Germany, prawo archiwalne, sieci archiwalne, decentralizacja, wspólnoty autonomiczne, Hiszpania / archive law, archive networks, decentralization, autonomous communities, Spain, Bronisław Gorczak, archiwum w Sławucie, szkoła Ksawerego Liskego / Bronisław Gorczak, archive in Slavuta, Ksawery Liski school, historia gospodarcza, historia rolnictwa, historia bankowości, Państwowy Bank Rolny, archiwa państwowe / economic history, history of agriculture, history of banking, State Agricultural Bank, National Archives, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Kościół rzymskokatolicki, polityka wyznaniowa / Szczecin National Archives, Roman Catholic Church, religion-related policy, German Catholic Church, church records, church administration / niemiecki Kościół katolicki, akta kościelne, administracja kościelna, Archival Science – czasopismo, analiza treści, literatura naukowa, badania naukowe, archiwistyka / Archival Science – journal; text analysis; research literature; research; archival science, Designing the Archive, konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów, projektowanie archiwum, archiwistyka na świecie, innowacje w archiwach, archiwa otwarte, archiwa milczące, archiwa cyfrowe / Designing the Archive, conference of the International Council on Archives, archive designing, archival science around the world, innovations in archives, open archives, silent archives, digital archives, systemy teleinformatyczne, dokumenty elektroniczne, teleinformatyczne systemy dziedzinowe, systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, biurowość elektroniczna / ICT systems, electronic documents, domain-specific ICT systems, electronic document management systems, electronic office administration, archiwizacja Webu, archiwa Webu, archiwa cyfrowe, witryny Internetowe, badania nad Internetem / Web archiving, Web archives, digital archives, websites, Internet studies, działalność naukowa archiwów, funkcja naukowa archiwów, udostępnianie materiałów archiwalnych na potrzeby nauki / scientific activities of archives, scientific function of archives, sharing archival materials for the needs of science, archiwistyka, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dębowska Maria, Kumor Bolesław, zasób polskich archiwów kościelnych, zbiory historyczne bibliotek kościelnych, kościelne dobra kultury / archival science, Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre of the John Paul II Catholic University of Lublin, Maria Dębowska, Bolesław Kumor, Polish ecclesiastical archival fonds, collections of historical church libraries, church cultural values, kulturoznawstwo, etnologia, muzykologia, antropologia kultury, archiwa literackie, archiwa twórców kultury / cultural studies, ethnology, musicology, cultural anthropology, literary archives, archives of culture creators