FAQ

Zarządzanie Mediami

Procedura recenzowania

Proces recenzji

  1. Artykuły naukowe nadesłane do redakcji przechodzą przez wstępną selekcję dokonywaną przez Komitet Redakcyjny „Zarządzania mediami”, po której mogą zostać przyjęte do recenzji, odrzucone lub odesłane autorowi z sugestiami niezbędnych poprawek czy uzupełnień. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”.

  2. Komitet Redakcyjny powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Recenzenci są wybierani pod kątem tematyki proponowanego artykułu. Powinni specjalizować się w dziedzinie, której  dotyczy tekst naukowy, a ich ranga poświadczona jest znaczącym dorobkiem naukowym. Komitet Redakcyjny dba o to, aby były to osoby, które mają opinię rzetelnych recenzentów.

  3. Zespół redakcyjny nie wywiera na recenzenta żadnych nacisków ani nie kieruje pod jego adresem żadnych sugestii co do oceny tekstu naukowego ani przed zawarciem umowy, ani podczas opracowywania recenzji. 

  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

  5. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

  6. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku.