FAQ

Zarządzanie Mediami

Instrukcje dla Autorów

Wskazówki dla Autorów

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów stylu naukowego i standardów publikowania w naszym czasopiśmie.

 1. Typy publikacji w Zarządzaniu Mediami: Publikujemy następujące rodzaje artykułów zgodne z klasyfikacją PBN:
  1. Oryginalny artykuł naukowy[1]
  2. Artykuł przeglądowy[2]
  3. Studium przypadku (case study)
  4. Komentarz prawniczy
  5. Recenzja naukowa

 2. Struktura i zawartość nadsyłanych tekstów: 
  • W zgłoszonym do Zarządzania Mediami tekście muszą znajdować się następujące elementy:
   • Imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów;
   • tytuł artykułu w języku polskim;
   • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu;
   • słowa klucze w języku polskim i angielskim;
   • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

  • Nadsyłane do czasopisma Zarządzanie Mediami teksty powinny spełniać kryteria stylu akademickiego.


  • Artykuł (zwłaszcza zawierający wyniki badań empirycznych) powinien zawierać[3]:
   • Wprowadzenie wraz z informacją o celu/celach artykułu;
   • informację o zastosowanych metodach badawczych wraz z pyt. badawczymi ew. hipotezami;
   • opis przebiegu badania i jego rezultaty;
   • wnioski i podsumowanie, wraz z opisem znaczenia uzyskanych wyników w kontekście; wcześniejszych badań (tzw. discussion).

 3. Przygotowywanie abstraktu i słów-kluczy:
  • Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Należy pamiętać, że nie jest on wprowadzeniem do artykułu, a jego streszczeniem – powinien zatem zawierać skrótową i skondensowaną informację o:
   • przedmiocie badania/refleksji;
   • przyczynach zainteresowania przedstawionym w tekście problemem;
   • celach (na jakie pytania szukano odpowiedzi);
   • zastosowanych metodach;
   • najważniejszych wynikach.


[1] Jest to artykuł prezentujący niepublikowane wcześniej wyniki oryginalnych badań empirycznych, także nowatorskie ujęcie teoretyczne. Do tej kategorii zalicza się eseje naukowe, pod warunkiem, że prezentują nowe ujęcie danego zagadnienia.

[2] Jest to tekst, który nie musi zawierać wyników oryginalnych badań, a przegląd literatury z pewnego zakresy tematycznego.

[3] Preferowana tzw. struktura IMRAD.