FAQ

Zarządzanie Mediami

Opis, misja i cele Czasopisma

Zarządzanie Mediami

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

Misja i cele

Media stoją wobec nieznanych nigdy wcześniej wyzwań i problemów. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, postępujący proces koncentracji i monopolizacji wpływają na ich funkcjonowanie, wymuszając ciągłe przystosowanie się do nowych warunków rynkowych. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie mediami, które wymaga z jednej strony coraz bardziej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, nowych umiejętności, a z drugiej strony holistycznej postawy badawczej, nacechowanej humanizmem, co pozwala wniknąć w istotę badanych zagadnień.

Za sprawą cyfryzacji i konwergencji oraz takich determinantów jak globalizacja rynków medialnych, zmiana struktury przemysłu medialnego, rewolucja informacyjna i rosnące oczekiwania klientów, jesteśmy świadkami rewolucji komunikacyjnej. Media dysponują specyficznym dobrem rynkowym, którym jest informacja. (Wg P. Druckera i innych badaczy tym cenniejsza im powszechniejsza).

Zamysłem Redakcji jest stworzenie forum umożliwiającego wymianę myśli, publikację wyników badań, a także wniosków z przeprowadzonych obserwacji i analiz dotyczących mediów w Polsce i na świecie. Umożliwi to obustronny transfer wiedzy pomiędzy teoretykami, a praktykami mediów. Obecnie dynamika zmian jest coraz większa, wymusza to konieczność ciągłego monitorowania trendów na rynku i dostosowanie się do nowych wymagań, a przede wszystkim korzystanie z wielu kanałów dystrybucji usług. Zachęcamy do podjęcia problematyki nowego definiowania mediów i specyfiki zarządzania nimi, a także źródeł ich finansowania. Osobnym istotnym zagadnieniem badawczym są »zasoby ludzkie« w mediach, w tym status i zadania zawodu dziennikarza. Naszym zdaniem zarządzanie mediami we współczesnym świecie to także paląca potrzeba badania norm i wartości, wedle których te media działają oraz wskazywanie postaw i działań nieetycznych.

Redakcja zaprasza do współpracy autorów polskich i zagranicznych, zarówno praktyków, jak i teoretyków mediów. Teksty będziemy publikować w języku polskim i angielskim