FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

VIII (2022) Następne

Data wydania: 2022

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Pedagogiki.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Zawartość numeru

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Anna Sajdak-Burska

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8, VIII (2022), s. 19 - 37

https://doi.org/10.4467/24504564PMP.22.002.16055
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Szkoła konserwatywna, konserwatywne wartości, konserwatywna organizacja pracy szkoły, nowoczesna dydaktyka, nowoczesne kształcenie; Conservative school, conservative values, conservative school organization, modern didactics, modern education, Hannah Arendt, Jacques Rancière, edukacja akademicka, edukacja tradycyjna, autorytet, tradycja, perspektywa konserwatywna; Hannah Arendt, academic education, traditional education, authority, tradition, conservative perspective, konserwatywna edukacja, pedagogika konserwatywna, pedagogika krytyczna, awangarda w pedagogice, konserwatywna myśl pedagogiczna, conservative education, conservative pedagogy, critical pedagogy, avant-garde in pedagogy, conservative pedagogical thought, education, school, participation, school councils, demokracja, polityka oświatowa, konserwatywna ideologia, edukacja, szkoła, partycypacja, rady szkół; democracy, education policy, conservative ideology, konserwatyzm pedagogiczny, metafizyka teistyczna, teocentryzm antropologii, godność człowieka; pedagogical conservatism, theistic metaphysics, theocentrism of anthropology, human dignity, pedagogika konserwatywna, pedagogika narodowa, pedagogika katolicka conservative pedagogy, national pedagogy, Roman Catholic pedagogy, edukacja kulturalna dzieci, myśl konserwatywna, kompetencje społeczne, edukacja muzealna dzieci, edukacja teatralna dzieci; cultural education of children, conservative thought, social competences, museum education of children, theatre education of children, August Cieszkowski, myśl konserwatywna, tradycja, postęp; August Cieszkowski, conservative thought, tradition, progress, pesymizm, konserwatyzm, edukacja, chrześcijaństwo, romantyzm, Zdziechowski; pessimism, conservatism, education, Christianity, romanticism, Marian Zdziechowski, konserwatyzm, Skwarczyński, tradycja, państwo, czyn; Conservatism, conservative, state, deed, Zenon Grocholewski, Kongregacja Edukacji Katolickiej, pedagogika katolicka, konserwatyzm; Zenon Grocholewski, Congregation for Catholic Education, Catholic pedagogy, conservatism, aksjocentryzm, kultura, wartości samoistne, zło, Brutus, Cezar, Kasjusz; axiocentrism, culture, objective values, evil, Caesar, Cassius, personalizm katolicki, odpowiedzialne rodzicielstwo, nauczanie Stefana Wyszyńskiego; Catholic personalism, responsible parenthood, teaching of Stefan Wyszyński, młodzież, katecheta, nauczanie religii, konserwatyzm, Autonomia Galicyjska; youth, catechist, religious education, conservatism, Autonomy of Galicia, aksjologia, filozofia praktyczna, Sebastian Petrycy z Pilzna, renesansowa myśl pedagogiczna, demokratyzacja wychowania; axiology, practical philosophy, Sebastian Petrycy of Pilsen, Renaissance pedagogical concept, democratization of upbringing, education through art, the Kingdom of Poland, modernism, modernity, wychowanie estetyczne, wychowanie przez sztukę, edukacja estetyczna, Królestwo Polskie, modernizm, nowoczesność; aesthetic education, historyk sztuki, filozof, estetyk, estetyka angielska dorobek; art historian, philosopher, aesthetician, English aesthetics achievements, pedagogika, hermeneutyka, R. Kwaśnica, H.-G. Gadamer, J. Habermas, ontologia rozumienia, teoria krytyczna, emancypacja, dialog; pedagogy, hermeneutics, ontology of understanding, critical theory, emancipation, dialogue, Teachers’ preparedness, standards of the education systems, professional development, emotional intelligence; social competences; special education needs students `, historia, oświata, uchodźcy, wojna, los dzieci ; history, education, refugees, war, the fate of children, ewaluacja, autoewaluacja nauczyciela, ewaluacja w pracy nauczyciela, metodologia badań pedagogicznych, połączenie metod ilościowych i jakościowych, Inwentarz Stylów Tożsamości M. Berzonsky’ego; evaluation, teacher self-evaluation, evaluation in the teacher’s work, pedagogical research methodology, a combination of quantitative and qualitative methods, M. Berzonsky’s Inventory of Identity Styles, Bogusław Śliwerski, szkoła, rywalizacja, współpraca, kultura rywalizacji; Bogusław Śliwerski, school, competition, cooperation, culture of competition