FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zaproszenie do publikacji vol. 11/2025

Kondycja współczesnej pedagogiki - nurty / kierunki rozwoju

Redakcja tomu

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr Dominika Jagielska, Uniwersytet Jagielloński

Wolność w nauce ma wielorakie oblicza. Jednym z jej wyrazów jest pluralizm filozoficznych podstaw pedagogiki, różnorodność paradygmatów metodologicznych, bogactwo myśli pedagogicznej i wdrożonych praktyk. Innym wyrazem wolności nauki jest prawda – prawda głoszonego słowa, promowanej koncepcji nie jest zachowana, gdy brak w wypowiedzi autora klarownej założeniowości filozoficznej, czy ideologicznej (rozumianej szerzej niż w jej marksistowskim rozumieniu). Pozbawione kontekstu tezy – głoszone jako ‘jedynie prawdziwe’ – nie budują autonomii nauki, natomiast kolonizują przestrzenie akademickie.

Redakcja zaprasza do składania tekstów, które połączone w jednym tomie będą dawały wielką diagnozę sytuacji we współczesnej pedagogice – zawsze jednak ze świadomością tożsamości swojego nurtu i ze świadomością oraz z założeniem o zamiarze nie deformowania nurtów o odmiennych podstawach filozoficzno-ideologicznych.

Termin składania artykułów na platformie czasopisma upływa 31 stycznia 2025 roku.