FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dla Autorów

Informacje dla Autorów

Propozycje artykułów do czasopisma należy przesyłać przez Panel Redakcyjny (dostępny tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji o procesie rejestracji i logowania, proszę przeczytać Instrukcję dla autora.


Objętość artykułów nie powinna przekraczać  40 000 znaków. Aby zgłosić artykuł poprzez Panel Redakcyjny należy przygotować dwa pliki:

 • plik z danymi osobowymi i abstraktem (nazwa pliku: nazwisko autora, pierwsza część tytułu artykułu)
 • plik z tekstem artykułu pozbawiony wszystkich danych wskazujących na autorstwo (nazwa pliku: całość lub pierwsza część tytułu artykułu)

 

Plik z danymi osobowymi i abstraktem powinien zawierać:

 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, afiliację, nr ORCID autora;
 • krótką notkę biograficzną zawierającą adres korespondencyjny, także elektroniczny;
 • krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków każde);
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • informację o źródłach finasowania (jeśli dotyczy).

Uwaga: Krótki abstrakt należy również osobno zamieścić bezpośrednio w systemie podczas zgłaszania artykułu.

 

Plik z tekstem artykułu powinien być pozbawiony wszelkich danych wskazujących na autorstwo artykułu. Prosimy o przygotowanie go zgodnie z poniższymi wytycznymi edytorskimi:

 • czcionka Times New Roman 12 punktów,  interlinia 1,5 wiersza, justowanie obustronne
 • cytaty w tekście zaznaczone za pomocą cudzysłowu
 • przypisy i bibliografia przygotowana w stylu Chicago (wzór poniżej)

 

Zgłoszenie artykułu do Rocznika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w wersji elektronicznej (pierwotnej wersji Rocznika, dostępnej na stronie: www. ejournals.eu/pmp) oraz papierowej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

 

Wytyczne dla przypisów i bibliografii:

Przypisy dolne: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1, styl Chicago, według wzoru

 • monografia:
  Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003), 59–65.
  Kazimierz Denek, Kazimierz Przyszczypkowski, Ryszard Urbański-Korcz. Aksjologiczne podstawy edukacji (Poznań – Toruń: EDYTOR, 2001).

 • rozdział w pracy zbiorowej:
  Zbigniew Kwieciński, „Mimikra czy sternik. Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego”, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska (Warszawa: PTP 1994), 20-25.

 • artykuł w czasopiśmie:
  Wiesław Theiss, „Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia”. Pedagogika Społeczna 2 (2013): 47–71.

 • powoływanie się na pozycję znajdującą się powyżej (bezpośrednio):
  Tamże, 71.

 • powoływanie się na pozycję obecną w tekście:
  Gutek, Filozoficzne, 59–65.
  Theiss, „Katolicka, 47–71.


 

Bibliografia: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1,  styl Chicago, według wzoru:

 • monografia:
  Hejnicka-Bezwińska, Teresa. Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

 • rozdział w pracy zbiorowej: 
  Kostkiewicz, Janina. „Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców”. W Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, 335-367. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

 • artykuł w czasopiśmie:
  Horowski, Jarosław. „Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu”.  Kwartalnik Pedagogiczny 2 (2011): 29-61.

 • w przypadku publikacji o większej liczbie autorów (tu przykład monografii, proszę zwrócić uwagę na zapis imion i nazwisk: nazwisko autora 1, przecinek, imię autora 1, imię autora 2, nazwisko autora 2, przecinek, imię autora 3, nazwisko autora 3, kropka)
  Denek, Kazimierz, Kazimierz Przyszczypkowski, Ryszard Urbański-Korcz. Aksjologiczne podstawy edukacji. Poznań – Toruń: EDYTOR, 2001.

Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne. Nie są pobierane opłaty za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.