FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przewodnik dla recenzentów

Informacje dla Recenzentów

Zgodnie z regułami COPE - Committee on Publication Ethics recenzje powinny być przygotowane przez recenzentów jedynie przy spełnieniu kluczowego warunku, jakim jest posiadanie wiedzy eksperckiej oraz odpowiednich zasobów czasowych. Recenzje muszą być poufne, natomiast recenzenci nie mogą ujawniać osobom trzecim żadnych danych informacji zawartych w recenzowanych materiałach. Dane umieszczone w recenzowanym materiale nie mogą być wykorzystane dla własnej korzyści ani korzyści innych podmiotów. Treść recenzowanego artykułu nie może być również użyta w celu zaszkodzenia lub zdyskredytowania autorów recenzowanego opracowania.  W sytuacji wystąpienia sprzeczności interesów pomiędzy autorami a recenzentami, eksperci oceniający jakość tekstu powinni w sposób niezwłoczny i jasny poinformować o tym fakcie redakcję czasopisma. Cechy takie jak narodowość autorów, przekonania religijne, polityczne, płeć, afiliacja autorów oraz inne cechy socjodemograficzne nie mogą wpływać na ocenę jakości manuskryptu. Przygotowane recenzje muszą cechować się obiektywizmem i konstruktywną informacją zwrotną bez użycia opresyjnych sformułowań. Recenzje powinny być wykonane zgodnie z czasowymi wytycznymi uzyskanymi ze strony redakcji czasopisma. Z kolei redakcja czasopisma powinna dysponować niezbędnymi informacjami o dorobku naukowym recenzenta, które stanowią odwzorowanie profilu naukowego.


Po otrzymaniu zaproszenia do recenzji od redaktora czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” recenzenci weryfikują ewentualny konflikt interesów. W sytuacji wystąpienia konfliktu interesów recenzent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redaktora czasopisma. Opracowania są recenzowane w trybie podwójnej ślepej recenzji. Taka procedura pozwala nie tylko na zachowanie anonimowości oraz uniknięcie potencjalnych konfliktów, lecz również umożliwia przygotowanie pogłębionej, konstruktywnej opinii umożliwiającej podniesienie jakości artykułu.


Czas na przygotowanie recenzji jest określony w zaproszeniu do recenzji. W sytuacji braku możliwości dotrzymania terminu recenzji ekspert jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałej sytuacji redaktora czasopisma. Recenzent nie może wykorzystać w żadnym celu recenzowanych materiałów. Recenzent jest zobligowany do zachowania wysokich standardów etycznych. W sytuacji wykrycia plagiatu, autoplagiatu recenzent powiadamia o tym fakcie redaktora. Dane recenzenta są poufne. Redakcja czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” nie ujawnia danych recenzentów autorom manuskryptów czy też osobom postronnym. Cały proces podlega ścisłej kontroli w celu zachowania wysokich standardów podwójnej ślepej recenzji.


Recenzenci otrzymujący artykuł do zaopiniowania w pierwszej kolejności weryfikują zgodność opracowania z profilem czasopisma. W tym celu mogą posłużyć się informacjami o celach czasopisma oraz zapoznać się z wydanymi dotychczas numerami czasopisma. W sytuacji braku pewności co do zgodności manuskryptu z profilem czasopisma, informacja taka jest zawarta w formularzu recenzji.


Wyrażenie recenzji na temat jakości artykułu odbywa się poprzez wypełnienie formularza recenzji. Raport ma na celu wskazanie obszarów wymagających zmian. Wprowadzone w formularzu sugestie mają prowadzić do zwiększenia czytelności, odnosząc się do podstaw teoretycznych, zastosowanej metodologii badań, analizy oraz interpretacji wyników. Zadaniem recenzenta jest wskazanie również, czy artykuł poszerza dotychczasową wiedzę w podjętym przez autora(ów) obszarach oraz czy artykuł będzie interesujący dla czytelników. Recenzent weryfikuje również strukturę artykułu (wstęp, wprowadzenie teoretyczne i przegląd dotychczasowych wyników badań, część metodologiczną, sposób analizy danych, podsumowanie, adekwatność zastosowanej literatury).


Po zakończeniu analizy artykułu oraz przygotowaniu oceny jakości opracowania recenzent przygotowuje końcową rekomendację, która może przyjąć postać:

  • akceptacja bez zmian (w sytuacji gdy artykuł spełnia wszystkie wymogi jakościowe),
  • akceptacja z koniecznością naniesienia poprawek (ze szczególną listą wskazówek umożliwiających poprawę jakości opracowania),
  • akceptacja z koniecznością naniesienia poprawek (ze szczególną listą wskazówek umożliwiających poprawę jakości opracowania) i skierowanie do ponownej recenzji,
  • odrzucenie (w sytuacji braku możliwości naniesienia zmian, które podniosłyby znacząco jakość artykułu).

Po naniesieniu poprawek artykuł może zostać ponownie oceniony przez recenzenta. Decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor czasopisma. Jeśli artykuł wymaga ponownej recenzji, natomiast pierwotny recenzent nie wyraża zgody na przeprowadzenie recenzji, artykuł zostaje przesłany do innego recenzenta współpracującego z czasopismem „Polska Myśl Pedagogiczna”.