FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Procedura recenzowania

Opis procedury

Wszystkie artykuły nadesłane do czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna podlegają procesowi rygorystycznej recenzji.

Ocena każdego artykułu jest prowadzona dwuetapowo. W pierwszej kolejności przesłany artykuł jest sprawdzany przez redaktora naczelnego w aspekcie zgodności nadesłanego opracowania z misją i założeniami czasopisma. Następnie artykuł jest przekazywany do szczegółowej podwójnej ślepej recenzji.

Ogólnie proces oceny artykułu przebiega według następujących etapów:

 1. Autor przesyła manuskrypt poprzez panel redakcyjny do czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna”.
 2. Redaktor naczelny lub redaktor tematyczny ocenia manuskrypt (wstępny przegląd) w zakresie zgodności treściowej artykułu z profilem czasopisma, a następnie decyduje o przesłaniu opracowania do zewnętrznej recenzji lub odrzuceniu.
 3. Recenzenci oceniają jakość artykułu (ramy teoretyczne, metodologia, sposób analizy danych, interpretacja wyników badań, poprawność językowa) zgodnie z przewodnikiem dla recenzentów i szablonem (szablon zawiera miejsce na ocenę jakościową – specyficzną dla obszaru badawczego artykułu) recenzji dostarczonym przez redakcję czasopisma.
 4. Po przeprowadzeniu recenzji rekomendacje recenzentów są przekazywane redaktorowi czasopism
  • decyzją
  • akceptacja,
  • wymagane poprawki bez powtórnej recenzji,
  • wymagane poprawki z powtórną recenzją,
  • odrzuć artykuł.
 5. Redaktor na podstawie recenzji przygotowuje decyzję i przesyła informacje o statusie artykułu
  autorowi korespondencyjnemu.
 6. Jeśli artykuł wymagał ponownych recenzji, po korekcie jest przesyłany ponownie do recenzji.
 7. Gdy artykuł otrzymuje status zaakceptowanego, manuskrypt jest przekazywany do działu produkcyjnego – redaktorów technicznych.
 8. Po zakończeniu prac edycyjnych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, finalna wersja artykułu jest przesyłana do korekty autorowi.

Szczegółowe informacje o procesie recenzji

Manuskrypt przesłany do czasopisma kierowany jest do zewnętrznej recenzji (przeprowadzanej przez co najmniej dwóch recenzentów) w sytuacji, gdy przejdzie pozytywnie wstępną (wewnętrzną) recenzję w obszarze merytorycznym i metodologicznym. Redakcja czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” dokłada wszelkich starań, aby proces wstępnej recenzji nie trwał dłużej niż jest to koniecznie. Zazwyczaj proces wstępnej recenzji jest realizowany do 6 tygodni.

Każdy przesłany artykuł jest oceniany w następujących obszarach:

 • zgodność manuskryptu z celami i profilem czasopisma;
 • oryginalność opracowania w zakresie nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem nauk o edukacji);
 • adekwatność zastosowanych teorii i metodologii badawczej w odniesieniu do zaproponowanej tematyki;
 • spójność, logiczność oraz jakość językowa artykułu.

Całość procedury recenzji dzieli się na następujące etapy:
 1. Autor zgłasza manuskrypt do recenzji.
 2. Redaktor dokonuje selekcji recenzentów na podstawie zgodności dorobku naukowego recenzentów z tematyką artykułu. Proces recenzji przeprowadzany jest w trybie podwójnej ślepej recenzji.
 3. Redaktor na podstawie recenzji przygotuje decyzję, którą następnie przekazuje autorowi korespondencyjnemu. 

Wszystkie nadesłane prace, które uzyskają pozytywną, wstępną opinię redaktora naczelnego lub redaktora tematycznego podlegają ścisłej recenzji prowadzonej przez zewnętrznych recenzentów. Zewnętrzna opinia ma na celu pomóc redaktorowi czasopisma w podejmowaniu decyzji, a także podnoszeniu jakości przesyłanych manuskryptów.


Każdy artykuł przechodzi przez proces podwójnej ślepej recenzji, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów i odwrotnie. Do każdego artykułu przydzielanych jest co najmniej dwóch recenzentów. Zazwyczaj proces recenzji trwa nie dłużej niż 8 tygodni. Dobór recenzentów w trakcie procesu oceny tekstów może być zmieniany ze względu na niezależne od redakcji okoliczności.


Dobór recenzentów jest uwarunkowany dorobkiem naukowym recenzentów  w aspekcie zgodności z celami i przedmiotem badań zawartym w artykule. Recenzenci muszą posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie problematyki artykułu, aby ocenić jego jakość. Recenzenci nie mogą pochodzić z tej samej uczelni co autorzy opracowania.


Recenzenci nie mogą również mieć konfliktu interesów z autorami manuskryptu. Konflikt interesów rozumiany jest w tym przypadku jako działania zniekształcające ocenę artykułu i związane są z przedmiotem badań, źródłem finansowania badań. W sytuacji wystąpienia konfliktu interesów zawiadamiana jest redakcja czasopisma oraz następuje ponowny dobór recenzenta lub recenzentów.  


W sytuacji gdy zaproszony recenzent posiada obawy związane z merytorycznym przygotowaniem do przeprowadzenia procesu recenzji lub nie posiada odpowiednich zasobów czasowych zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie redaktora czasopisma.


Recenzje muszą być przeprowadzony w sposób obiektywny. Osobiste opinie, niepoparte argumentami merytorycznymi czy też niewynikające z obowiązujących reguł metodologii badań są nieakceptowane. Recenzenci powinni wyrażać w jasny i merytoryczny sposób swoją opinię ekspercką. Recenzowane artykuły są materiałami poufnymi, które nie mogą udostępniane osobom trzecim przez recenzentów.


Artykuły składane są do procesu recenzji drogą elektroniczną. Każdy artykuł złożony do czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” otrzymuje potwierdzenie przyjęcia od sekretarza czasopisma. Redaktor naczelny może być wspomagany w trakcie wstępnej weryfikacji artykułu przez członków rady naukowej i zespołu redakcyjnego czasopisma. Jeśli manuskrypt posiada błędy formalne, językowe czy też strukturalne, autorzy zostają poinformowani o konieczności przeprowadzenia dalszych prac udoskonalających jakość przesłanego artykułu lub opracowanie zostaje odrzucone. Usunięcie artykułu z procesu recenzji następuje w sytuacji, gdy modyfikacje nie mają wpływu na znaczące podniesienie jakości manuskryptu. Jeśli manuskrypt w ramach wstępnej (wewnętrznej) weryfikacji jest zgodny z profilem czasopisma oraz spełnia wymagania związane z jakością tekstu, wtedy następuje przesłanie opracowania do zewnętrznej recenzji. Przed przystąpieniem wysłania tekstów do recenzji redaktor techniczny (sekretarz) sprawdza strukturę artykułu oraz anonimowość manuskryptu. Artykuł niezawierający danych autora(ów) zostaje przesłany do zewnętrznej recenzji.


Po przesłaniu manuskryptu do recenzji każdy artykuł jest oceniany przez zewnętrznych ekspertów. Zazwyczaj recenzenci poświęcają na ocenę artykułu od 2 do 8 tygodni. Instrukcje dotyczące kwestii formalnych, jak i terminów związanych z oceną artykułu są przekazywane recenzentowi wraz z artykułem. Na podstawie opinii recenzentów redaktor naczelny podejmuje decyzje, która może przyjąć formę:

 • zaakceptować artykuł bez zmian,
 • zaakceptować po niezbędnych korektach,
 • poprosić o ponowne zgłoszenie artykułu po dokonaniu niezbędnych korekt
 • lub odrzucić artykuł.


Recenzenci dobierani do oceny jakości danego manuskryptu działają w sposób niezależny od siebie. Recenzenci nie znają tożsamości pozostałych recenzentów. Jeśli recenzje dwóch recenzentów wykluczają się, redaktor włącza w proces oceny artykułu kolejnego recenzenta. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby jakość recenzji była na najwyższym poziomie merytorycznym. W sytuacji wystąpienia wątpliwości co do jakości oceny artykułu, w proces recenzji włączani są dodatkowi eksperci.


Po ukończeniu procesu recenzji autor otrzymuje od redakcji wiadomość z informacjami o finalnej decyzji. W sytuacji akceptacji manuskryptu, opracowanie przekazane zostaje do działu technicznego – produkcyjnego. Zarówno e-mail z decyzją negatywną, jak pozytywną czy też decyzją z zaproszeniem do ponownego złożenia opracowania po naniesieniu poprawek jest archiwizowany w wewnętrznym repozytorium czasopisma.


Po zakończeniu procesu recenzji i akceptacji manuskryptu następuje techniczne formatowanie manuskryptu, zgodnie z szablonem obowiązującym w czasopiśmie. Prace edycyjne prowadzone przez redaktora technicznego obejmują formatowanie układu tekstu, grafik, tabel, korektę językową, a także sprawdzenie poprawności odwołań bibliograficznych. Po zakończeniu niezbędnych prac redakcyjnych artykuł udostępniany jest w formacie PDF, a także umieszczony jest na stronie czasopisma (first view). Każdy artykuł jest również weryfikowany w zakresie poprawności edycji technicznej przez redaktora czasopisma. Po zakończeniu prac wszystkie zaakceptowane teksty w danym numerze czasopisma udostępniane są w otwartym dostępie na stronie czasopisma.