FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania

Zachowanie anonimowości

 1. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, przy czym obaj są afiliowani w instytucjach innych niż autor recenzowanej pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o niewysyłaniu artykułu do recenzji, jeśli uzna, że nie spełnia on standardów akademickich.

 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

 3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


Kryteria oceny

 1. Oryginalny wkład autora w podjętą problematykę.

 2. Brak uchybień metodologicznych.

 3. Zachowanie odpowiedniej strony formalnej, w tym przejrzystości i stosownego rejestru językowego.


Recenzja

 1. Recenzent ocenia pracę badawczą i sposób jej przedstawienia w artykule. Załącza także uwagi i sugestie służące podniesieniu jakości artykułu.

 2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu.

 3. Formularz recenzji dostępny jest na stronie czasopisma w zakładce „Formularz recenzji”.

 4. Recenzje przekazywane są do Redakcji drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego w systemie OJS. 


Decyzja Rady Naukowej

 1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł zostaje przedstawiony do akceptacji na zebraniu Rady Naukowej. Rada zastrzega sobie prawo do decyzji o nieopublikowaniu artykułu, który otrzymał jedną negatywną recenzję. Postanowienia Rady są nieodwołalne.

 2. O decyzji Rady Naukowej autor informowany jest drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu Panelu Redakcyjnego.