FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2021 Następne

Data wydania: 12.09.2021

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Vitalii Telvak, Vasyl Pedych, Viktoria Telvak

Studia Historiae Scientiarum, 20 (2021), 2021, s. 239 - 261

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.009.14040
Czytaj więcej Następne

NAUKA BEZ GRANIC

George Borski, Michał Kokowski

Studia Historiae Scientiarum, 20 (2021), 2021, s. 339 - 438

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.013.14044
Czytaj więcej Następne

HISTORY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Aleksei Pleshkov, Jan Surman

Studia Historiae Scientiarum, 20 (2021), 2021, s. 629 - 650

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.018.14049
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, rozwój nauki polskiej w XIX w., cele i zakres badań antropologicznych, rasy ludzkie, etnologia, etnografia, terminologia, popularyzacja wiedzy, pojęcie rasy, historia naturalna, antropologia, etnografia, etnologia, Uniwersytet Lwowski, Uniwersytet Jana Kazimierza, polonistyka lwowska, Juliusz Kleiner, Eugeniusz Kucharski, monografie trzech wieszczów, polski romantyzm, badanie romantyzmu, polscy literaturoznawcy do 1939 roku, historia literatury, Tadeusz Estreicher, kriogenika, historia nauki, historia sztuki, fluoroforta, Władysław Szafer, palaeobotanical research, history of botany, Poland, the interwar period, twentieth century / Władysław Szafer, badania paleobotaniczne, historia botaniki, Polska, okres międzywojenny, XX wiek, Czesław Białobrzeski, Émile Meyerson, Władysław Natanson, Henri Poincaré, Kijów, fizyka, filozofia, konwencjonalizm, Hrushevsky, Lviv Historical School, University of Lviv, Scientific Society of Shevchenko, scholar maturity, students, Ukrainian science / Mychajło Hruszewski, Lwowska Szkoła Historyczna, Uniwersytet Lwowski, Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, autorefleksja naukowa, studenci, nauka ukraińska, space, welding, electrotechnical equipment, Ukrainian scientists / kosmos, spawalnictwo, sprzęt elektrotechniczny, ukraińscy naukowcy, Charles Darwin, translation and publication of On the Origin of Species in Russia and the USSR, socio-political context / Karol Darwin, przekłady i wydania O pochodzeniu gatunków w Rosji i ZSSR, kontekst społeczno-polityczny, D. Egorov, set theory, theory of functions of a real variable, Moscow school of function theory, W. Sierpinski, axiom of choice, continuum hypothesis, M. Suslin, effectivism, Borel set, analytic set / D. Egorov, teoria zbiorów, teoria funkcji zmiennej rzeczywistej, moskiewska szkoła teorii funkcji, W. Sierpiński, aksjomat wyboru, hipoteza kontinuum, efektywizm, zbiór Borela, zbiór analityczny, Copernicus, copernicology, Copernican studies, metacopernicology, Commentariolus, Meditata, Letter against Werner, De revolutionibus, historical criticism, Latin stylistic analysis, stylometry, stylochronometry / Kopernik, kopernikologia, badania kopernikańskie, metakopernikologia, List przeciwko Wernerowi, krytycyzm historyczny, stylometria, stylochronometria, Władysław Natanson, Ladislas Natanson, Alfred Landé, Boltzmann’s statistical method, Boltzmann statistics, Planck’s law, Planck statistics, Bose statistics, Boltzmann-Planck-Natanson statistics, BoltzmannPlanck-Natanson-Bose statistics / Władysław Natanson, prawo Plancka, metoda statystyczna Boltzmanna, statystyka Boltzmanna, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona, statystyka Bosego, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona-Bosego, Władysław Natanson, Ladislas Natanson, Alfred Landé, prawo Plancka, metoda statystyczna Boltzmanna, statystyka Boltzmanna, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona, statystyka Bosego, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona-Bosego, Konstanty Jelski, Jan Sztolcman, Jan Kalinowski, Władysław Taczanowski, Antonio Raimondi, Peru, Ameryka Południowa, mecenat Branickich, badania przyrodnicze, XIX wiek, początek XX wieku, Central and South America, Johann Friedrich Klotzsch, Julius von Rohr, Martin Vahl, plant collector, herbarium / Ameryka Południowa i Środkowa, zbieracz roślin, zielnik, reviews, epistemic virtues, communal practices, scientific self, academic genre, future of humanities / recenzje, cnoty epistemiczne, wspólne praktyki akademickie, tożsamość naukowca, akademicki gatunek literacki, przyszłość nauk humanistycznych, book reviews, standards of scholarship, scholarly character, communities of scholarship, late-nineteenth-century Germany, Theodor Nöldeke, Wilhelm Wundt, Literarisches Centralblatt / recenzje książek, standardy naukowe, charakter naukowy, wspólnoty naukowe, koniec XIX wieku, Niemcy, Literarisches Centralblatt, galvanism, book reviews, language of epistemic virtue and vice, German lands, natural sciences / galwanizm, recenzje książek, język epistemicznych cnót i wad, landy niemieckie, nauki przyrodnicze, public discussions, academic virtues, Stalinism, Adam Schaff, the Lvov-Warsaw School, Polish philosophy / dyskusje publiczne, cnoty akademickie, stalinizm, szkoła lwowsko-warszawska, filozofia polska, history of the history of science, history of astronomy, reviewing, Isis, Journal for the History of Astronomy, George Sarton, Michael A. Hoskin, scientific disciplines, historiography / historia historii nauki; historia astronomii; recenzowanie, dyscypliny naukowe, historiografia, plagiarism, historiography, church history, debate, press, Hungary, comparison / plagiat, historiografia, historia kościoła, debata, prasa, Węgry, porównanie, naukoznawstwo, ewaluacja czasopism, wykazy czasopism MEiN, obiektywne mierniki dokonań czasopisma naukowego, koszty publikacji, miernik osiągnięć czasopism (MOC)©, miernik kosztowności czasopisma (MKC)©, unormowany miernik kosztowności czasopisma (UMKC)©, zasady listy czasopism naukowych według Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN©, metoda myślenia korespondencyjnego, (r)ewolucja naukowa, architecture, medical sources, medieval era, nature, wall paintings / architektura, historyczne źródła medyczne, średniowiecze, natura, malarstwo ścienne, report on the international research project, history of mathematical communities and schools, interwar period, Central-Eastern Europe / prawozdanie z międzynarodowego projektu badawczego, historia społeczności matematycznych i szkół matematycznych, dwudziestolecie międzywojenne, Europa Środkowo-Wschodnia, Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, 2020/2021 / Komisja Historii Nauki PAU, Polska Akademia Umiejętności, 2020/2021, Komisja Historii Nauki PAU, Polska Akademia Umiejętności, 2020/2021