FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil czasopisma

Czasopismo publikuje teksty naukowe, nieopublikowane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów), z następującego zakresu tematycznego:
 • ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.);
 • historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych);
 • historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
 • warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.
Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:
 • wkładu Polaków do nauki;
 • wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
 • współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
 • „Otwartej Nauki” w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
 • krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych (patrz zakładka: Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii).

Uwaga
 
Teksty publikowane w czasopiśmie mają formę artykułów badawczych lub, w wyjątkowych przypadkach, komunikatów badawczych, a także wywiadów, wspomnień oraz sprawozdań.
 
Komunikat badawczy to krótki artykuł badawczy, którego celem jest przedstawienie w syntetyczny sposób jakiegoś ważnego zagadnienia. Komunikaty są ograniczone do 2000 słów (włącznie z bibliografią) i do 6 drukowanych stron (włącznie z ilustracjami).

Działy czasopisma

 1. „Od Redakcji”;
 2. „Warsztat historyka nauki” (dział poświęcony analizie metod i narzędzi prowadzenia badań z zakresu historii nauki);
 3. „Nauczanie historii nauki;
 4. „W centrum uwagi” (dział poświęcony omówieniu dorobku uczonych lub problematyki badawczej);
 5. „Nauka w Polsce”;
 6. „Nauka w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej”;
 7. „Nauka w kontekście europejskim i światowym”;
 8. „Nauka bez granic” (dział poświęcony analizie genezy, treści i recepcji wytworów naukowych);
 9. „Historia wiedzy naukowej” (dział poświęcony analizie genezy, treści i recepcji wytworów naukowych);
 10. „Bibliometria, polityka naukowa, komunikacja naukowa” (patrz zakładka: Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii);
 11. “Varia”;
 12. „Omówienia i recenzje”;
 13. „Dyskusje, polemiki”;
 14. „Listy do Redakcji”;
 15. „Kronika naukowa” (informacje i sprawozdania konferencyjne, sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU);
 16. „In memoriam”.

Artykuły ze wszystkich działów są recenzowane i indeksowane.

Czasopismo nie przyjmuje propozycji artykułów do działów: W CENTRUM UWAGI oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI HISTORII NAUKI PAU.

Historia czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności.

 

Od 1999 roku do 2007 roku było ono publikowane pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, a następnie od 2009 roku do 2015 roku – pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki PAU.

 

Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

 

W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki. Od tego też roku jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons.

 

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (Sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16) z dnia 4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na: Studia Historiae Scientiarum.  

 

Uwaga:

Historycznym poprzednikiem naszego czasopisma są Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazywały się nieregularnie w latach 1939 (t. 1), 1949 (t. 2; t. 3.1; t. 3.2), 1950 (t. 3.3), 1952 (t. 4.1; t. 4.2) i 1953 (t. 3.4) [wyd. po działalności PAU].